Leksikos dalykai Kazimiero Jauniaus rankraštiniame pavelde

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Leksikos dalykai Kazimiero Jauniaus rankraštiniame pavelde
Alternative Title:
  • Lexical Matters in Kazimieras Jaunius’ Manuscript Heritage
  • Lexikologischen Materialien in dem Handschriftlichen Nachlass von Kazimieras Jaunius
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Skoliniai / Loan words; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTKazimiero Jauniaus rankraštinio paveldo medžiaga yra įvairaus pobūdžio ir nevienodos vertės. Šalia K. Jauniaus Lietuviško kalbomokslio (ar jo dalių) užrašų ir K. Būgos užrašytų ,,Kalbos dalykų“, nemažą paveldo dalį sudaro kita kalbinė medžiaga: gramatikos, kirčiavimo ir kitokių kalbinių straipsnių ruošiniai (dažnai pavyzdžių pluoštai), išrašai iš lingvistinių veikalų kitomis kalbomis (su komentarais), lietuvių kalbos rašto paminklų ir tarmių duomenys ir pan. Leksikos dalykai (juos ne visuomet lengva griežtai atskirti nuo etimologijos, žodžių darybos ir pan.) sąlygiškai skirtini į leksikos tyrimus ir leksikos medžiagą. Etimologinio pobūdžio darbuose randame ne vieno lietuviško žodžio pirmųjų etimologijų, dar ir dabar tebegaliojančių teiginių apie žodžių kilmę ir santykius su kitomis indoeuropiečių kalbomis. Vertingos K. Jauniaus pažiūros į lietuvių kalbos leksikos santykius su skoliniais, nagrinėjęs skolinių aplietuvinimo tarmėse dalykus. Apžvelgus tarminės leksikos užrašus, pirmiausia rasti keli trumpi tarminių žodžių sąrašėliai be datų, kuriuos K. Jauniui teikė greičiausiai iš įvairių parapijų kilę klierikai. K. Jauniaus domėtasi ir ištiktukais. Rasti trys ištiktukų sąrašai. Vardyno medžiaga apima pavardes ir vietovardžius. K. Jauniaus mokslinių darbų tyrinėtojų laukia uždavinys sisteminti rankraštinę medžiagą, identifikuoti tekstų autorius ir chronologiją, aptarti rankraštinių tekstų vietą kalbininko mokslinėje darbuotėje ir jų išliekamąją vertę.Reikšminiai žodžiai: Leksika; Išrašas; Prierašas; Archyvai; Daryba; Kalbininkai; Svetimybės.

ENThe material from Kazimieras Jaunius’ manuscript heritage is diverse and of different value. Along with Jaunius’ notes of Lithuanian Linguistics (or parts of it) and Kalbos dalykai (Language Matters) recorded by Būga, other linguistic material makes a great part of heritage: draft articles (and often heaps of examples) on grammar, accentuation and other language matters, extracts from linguistic publications in other languages (with comments), data of Lithuanian writing records and dialects and etc. Lexical matters (which are not always easy to separate from etymology, word formation and etc.) could be divided into lexical studies and lexical material. Quite a few first etymologies of Lithuanian words and still relevant claims about origin of words and their links to the other Indo-European languages are found in etymology works. Jaunius’ approach to the relations of Lithuanian lexis and borrowings is very valuable; the issues of Lithuanianization of borrowings in dialects are also discussed. Having reviewed the notes of dialectal lexis a couple of short lists of dialectal words without dates were found, those words were most probably presented to Jaunius by ordinands from various parishes. Jaunius was also interested in interjections. There were three list of interjections discovered. The material of onomastics involves surnames and place names. The researchers of Jaunius’ works will have to structure the manuscripts, identify the author and chronology of texts, discuss the place of manuscripts in linguist’s career and their value.

ISBN:
9986668700
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1421
Updated:
2014-12-29 16:21:56
Metrics:
Views: 44
Export: