Jurgio Baltrušaičio krikščioniškojo meno tyrinėjimai Armėnijoje ir Gruzijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jurgio Baltrušaičio krikščioniškojo meno tyrinėjimai Armėnijoje ir Gruzijoje
Alternative Title:
Research of Christian art in Armenia and Georgia by Jurgis Baltrušaitis
In the Book:
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Baltrušaitis; Gruzija; Armėnija; krikščioniškasis menas
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami archeologiniai ir menotyriniai Jurgio Baltrušaičio tyrinėjimai, atskleidę Armėnijos ir Gruzijos krikščioniško meno savitumą ir jo sąsajas su Vakarų romanikos menu. Nurodomi istoriniai ir moksliniai veiksniai, kurie skatino meno istoriką tyrinėti Užkaukazės meną, vykti į ekspedicijas ir konkrečiais pavyzdžiais pagrįsti hipotezes apie šio meno ryšius su Senovės Rytų menu ir Vakarų romanika. Dėl ypatingos geografinės padėties Pietų Kaukazo kraštai ilgus amžius svyravo tarp Viduržemio ir Persijos, Bizantijos ir arabų kultūrų. Pirmuosiuose krikščionybės židiniuose . Armėnijoje ir Gruzijoje . sukurta monumentalioji krikščioniškoji skulptūra buvo persmelkta dvejopų įtakų ir originaliai susiejo ornamentą su gyvavaizdžiais. Šią meninę patirtį perėmė ir Vakarų romaninio meno kūrėjai. Baltrušaitis atskleidė Armėnijos ir Gruzijos meno ornamentinę stilistiką, kuri grindė ir romaninį stilių. Krikščioniškoji ikonografija romaninėse kompozicijose įsiterpė į tūkstantmetes ornamentines struktūras, kurios lėmė formų iškraipymus ir ekspresyvių fantastiškų būtybių išplitimą. Sistemingi monumentalaus Armėnijos ir Gruzijos meno tyrinėjimai buvo reikšmingi krikščioniško meno morfologijos pažinimui. Baltrušaitis pirmasis pateikė gausybę architektūros, skulptūros ir ornamento motyvų pavyzdžių, kurie atkreipė dėmesį į krikščioniškąjį Užkaukazės meną, jo sąsajas su romaniniu Vakarų menu, taip pat šių dviejų atšakų ryšius su Senovės Azijos kūrybos principais. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the archeological and art criticism related research by Jurgis Baltrušaitis, which revealed the peculiarity of the Christian art of Armenia and Georgia and its relations with the Western Roman art. The historic and scientific factors, which encouraged the said art historian to study the art of Transcaucasia, go to expeditions and form the hypothesis on the relations of Transcaucasian art with the Ancient Eastern and Western Roman art by specific examples are specified. Due to a peculiar geographic situation the land of Southern Caucasus fluctuated between the Mediterranean and Persian, Byzantine and Arab cultures for long centuries. The monumental Christian sculptures, created in the first Christian lands, i. e. Armenia and Georgia, were transfused by dual influences and manifested by an original tuning of the ornament with carbons. This artistic experience was also taken over by the creators of the Western Roman art. Baltrušaitis revealed the ornamental stylistics of Armenian and Georgian art, which also was the basis of the Roman style. The Christian iconography of the Roman compositions was embedded into the millennium-old ornamental structures, which resulted in distortion of forms and spread of expressive fantastic creatures. The systematic monumental studies of Armenian and Georgian art were significant for cognition of the morphology of the Christian art. Baltrušaitis was the first to present plenty of examples of architecture, sculpture and ornament motives, drawing attention to the Christian art of Transcaucasia, its relations with the Western Roman art and the relations of both with the creative principles of the Ancient Asia.

ISBN:
9789986638902
Subject Area:
Related Publications:
Išryškinti ir papuošti: ankstyvųjų Vilniaus spaudinių ornamentika / Jolita Liškevičienė. Ornamentas: XVI-XX a. I pusės paveldo tyrimai / sudarytoja Aleksandra Aleksandravičiūtė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. P. 34-60, 428-429.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13854
Updated:
2018-12-17 12:00:06
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: