Profesoriaus Donato Saukos "Lietuvių tautosaka" ir betarpiškumo malonė : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesoriaus Donato Saukos "Lietuvių tautosaka" ir betarpiškumo malonė: recenzija
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2007, 34, p. 352-358
Recenzuojama knyga: Lietuvių tautosaka / Donatas Sauka 2007. 471 p.
Keywords:
LT
tautosaka.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje apžvelgiama Donato Saukos akademinė studija "Lietuvių tautosaka" (antrasis pataisytas ir papildytas leidimas), kurioje svarstomos tautos istorinės būties, tautinės tapatybės ir savimonės, apskritai humanistikos problemos. Straipsnio pradžioje antrasis leidimas lyginamas su 1982 m. pasirodžiusiu aukštųjų mokyklų studentams rašytu lietuvių tautosakos vadovėliu, aptariamas pasikeitęs antrojo leidimo adresatas, pristatomos jame išsakytos naujos minties perspektyvos ir aštriausios problemos. Toliau recenzijoje apžvelgiami naujieji antrojo leidimo skyriai, kuriuose - konceptualūs XX a. pabaigos apmąstymai, kritiška dabarties situacijos studija ir svarstymai apie XXI a. iššūkius, siūlomos naujos tyrimų, arba, D. Saukos žodžiais, tautosakos konceptualizavimo perspektyvos. Pirmojoje leidinio dalyje nagrinėjamos šiandieninės folkloristikos aktualijos ir naujosios tyrimų sritys. Antrojoje dalyje mėginama aprėpti septintojo-aštuntojo dešimtmečio kraštotyros, folkloro sąjūdžius, autentiškosios, senosios liaudies dainos iškilimą ir į tautosaką atsigręžusio profesionaliojo meno laimėjimus. Visas spektras folkloristikos problemų atveriamas skyriuje "Teorinio sąstingio padariniai". Kita kygos dalis - "Tautosakos mokslas: idėjos, problemos" - pradedama trumpa istorinių šaltinių apžvalga ir baigiama lakonišku pastarųjų metų lietuvių tautosakos tyrimų krypčių ir laimėjimų įvardijimu. Paskutinis skyrius - "Antropologinė projekcija" - tai bioetikos, proto "ekologijos" problemos.

ENThe review overviews the academic study "Lietuvių Tautosaka" by Donatas Sauka (the second corrected and supplemented edition), discussing the problems of historical state, national identity and self perception of a nation, as well as humanistic problems as such. At the beginning of the article the second edition is compared with the handbook on Lithuanian folklore, written for students of higher educational institutions and published in 1982, the changed addressee of the second edition is discussed and the prospects of new ideas and most live problems, expressed in the second edition are presented. Then the review overviews the new chapters in the second edition, containing the conceptual cogitations of the end of the 20th century, the critical study of the existing situation and contemplations of the challenges of the 21st century, suggestions regarding the perspectives for new studies, or, in the words of D. Sauka, conceptualization of folklore, are made. The first part of the publication examines today’s topicalities of fokloristics and the new areas of research. The second part attempts to cover the regional studies and folklore movements, the emergence of the old authentic folk songs and the achievements in the professional art, which turned back to folklore in the sixties and seventies. The entire spectrum of folkloristic problems is unfolded in the chapter "Teorinio Sąstingio Padariniai". Another chapter of the book is "Tautosakos Mokslas: Idėjos, Problemos" is started by a short overview of historical sources and ended with a laconic list of directions of and achievements in research of Lithuanian folklore of the latter period. The final chapter – "Antropologinė Projekcija", covers the problems of bio-ethics and the “ecology of the mind”.

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Objekto problema šiandienos tautosakos moksle ir naratyvų analizės perspektyvos / Lina Būgienė. Tautosakos darbai. 2008, 35, p. 38-51.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13811
Updated:
2018-12-17 11:59:57
Metrics:
Views: 42    Downloads: 1
Export: