The Problem of contemporary visual culture studies in art teachers education

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Problem of contemporary visual culture studies in art teachers education
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas vizualinės kultūros fenomenas kaip studijų sritis, pabrėžiant edukacinį vizualinės kultūros reikšmingumą šiuolaikiniame pasaulyje. Vizualinė kultūra pateikia daugybę galimybių meninio ugdymo sritims. Vienas iš šiuolaikinio meninio ugdymo tikslų yra ugdyti kritinį požiūrį į vizualųjį pasaulį, gebėti skaityti ir suprasti įvairias kultūrinės produkcijos formas. Besiformuojanti postmoderni edukacinė paradigma yra didelis iššūkis dailės pedagogams. Jiems svarbu suvokti kaip šiuolaikinė vizualinė kultūra paveiks jų praktiką. Kokias vertybes, įgūdžius ir žinias turėtų perteikti mokytojas ugdytiniams, kokių naujų žinių, gebėjimų ir kompetencijų prireiks pedagogams? Tuomet kyla klausimas, kaip parengti postmodernaus mąstymo dailės pedagogą, kuris gebėtų spręsti nuolat iškylančias problemas, prisiimti atsakomybę, reaguoti į kintantį kontekstą. Straipsnyje aptariama galimybė formuoti naują meninio ugdymo modelį, atsižvelgiant į šiuolaikinės vizualinės kultūros kontekstą. Tyrimo tikslas yra išanalizuoti teorines vizualinės kultūros ugdymo prielaidas, apžvelgti galimybes kaip tai integruoti į dailės pedagogų rengimo ugdymo turinio struktūrą ir pateikti pasiūlymus ugdymo turinio strategijoms. Vienas iš svarbiausių tyrimo uždavinių yra ugdymo turinio strategijas susieti su dailės pedagogų kompetencijų struktūriniu modeliu. Straipsnyje pateikiamos postmodernaus meninio ugdymo ir vizualine kultūra pagrįsto turinio strategijų gairės aktualios dailės pedagogų rengimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Meninis ugdymas.

ENThe author explores visual culture phenomenon as a field of study outlining the educational importance of visual culture in today’s world. Visual culture offers immense possibilities for the field of art education. At all levels, an education in visual culture must take into account the changing landscape of visual arts and their didactic influence. The goal of contemporary art education is to raise student’s critical consciousness about a visual world, to be receptive to various forms of cultural production. Postmodern art education paradigm is a real challenge for art educators. They should understand the implications of visual culture have for their professional practice. What values, skills and conceptual knowledge must art teacher have? How to train the postmodern art educator who is capable of the new responsibilities? It calls for a new university art education model. On this model, visual studies would pay attention to all images: past and present, high art and popular art forms. Visual culture images, objects and artifacts are seen and interpreted, forming new knowledge and new images of identity and environment. The aim of the research is to analyze the theoretical preconditions of teaching visual culture and to survey suggestions on curriculum basis in visual arts teacher education. The problem of the research is how to map visual culture studies in the content of art teacher education. Some strategies are presented for dealing contemporary visual culture within art education curricula. [From the publication]

ISBN:
9984142671
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1360
Updated:
2013-04-28 15:28:25
Metrics:
Views: 36
Export: