Who watches the watchdogs? Ethical self-regulation in the Lithuanian and German media system

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Who watches the watchdogs? Ethical self-regulation in the Lithuanian and German media system
Authors:
In the Book:
Baltijos šalių žiniasklaidos transformacijos : jaunųjų tyrėjų požiūris. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. P. 30-34
Keywords:
LT
Etika / Ethics; žiniasklaida.
EN
Code of ethics; Media ethics; Media.
Summary / Abstract:

LTSpaudos kontrolės institucijos reikalingumas yra neginčijamas. Vokietijoje tokia institucija, Presserat (press-council), buvo įkurta 1956 m. reaguojant į vyriausybės planus reguliuoti spaudą. Lietuvoje tokia sistema sukurta Švedijos spaudos savireguliacijos sistemos pavyzdžiu 1996 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę po Sovietų okupacijos. Abiejų šalių sistemų panašumai glūdi ne tik jų struktūroje ar organizavime, bet ir tame, kokį poveikį jos daro visuomenei: nei Vokietijoje, nei Lietuvoje spaudos tarybos ar ombudsmenų sprendimai nėra privalomi ir į juos nekreipiama daug dėmesio. Vokietijoje metafora "bedantis tigras" vartojama apibūdinti spaudos tarybos neefektyvumui. Nors tokios institucijos istorija siekia apie 50 metų, jos darbas neatrodo pakankamai efektyvus. Bet kokios yra aprašyto neefektyvumo priežastys? Abi sistemos skiriasi savo kilme ir skirtingomis istorinėmis, socialinėmis ir politinėmis aplinkybėmis. Tokių žurnalistikos etinio savireguliavimo sistemų palyginimas, atliekamas šiame straipsnyje, gali atskleisti pagrindines problemas ir galimus jų patobulinimus. Žinoma, būtina sutelkti dėmesį ir į žurnalistų išsilavinimą. Jei žurnalistai yra susipažinę su savo darbo etiniais aspektais, jie tikriausiai atsargiai rašys apie privatų žmonių gyvenimą, nusikaltimus ar politinius skandalus. Žurnalistas, informacijos sargas, turėtų jaustis tiesiogiai atsakingas už savo darbą, laikytis etikos normų, kurios gali tarnauti kaip kelrodis profesionalaus darbo kryžkelėje.

ENThe necessity of a press control institution is undisputed. In Germany such institution, i. e. the Presserat (press-council), was founded in 1956 responding to the state’s plans to regulate the press. In Lithuania such a system was developed in 1996, after Lithuania regained its independence after the Soviet occupation by the example of the system of self-regulation of the press of Sweden. The similarities of the systems of both countries lie not only in their structure or organization, but also in the ways they influence the society: neither in Germany, nor in Lithuania the decisions of the press-council or ombudsmen are obligatory and they do not attain significant attention. In Germany the metaphor of a “toothless tiger” is used for describing the inefficiency of the press-council. Although the history of the institution reaches about 50 years, its activities do not seem sufficiently efficient. The reasons for the inefficiency are the following: both systems are different by their origins and different historical, social and political circumstances. A comparison of such systems of ethical self-regulation of journalism, performed in the article, can reveal the main problems and their possible improvements. Certainly, it is necessary to draw the attention to the journalists’ education. In case the journalists are familiarized with the ethical aspects of their activities, they are likely to be careful when writing about life of private persons, crimes or political scandals. A journalist, i. e. a sentinel of information, should feel direct responsibility for his/her activities, observe the norms of ethics, which can serve as a signpost on the crossroads of the professional activities.

ISBN:
9955-12-114-9
Related Publications:
Types of state intervention in the media system in the Baltic States and Norway / Auksė Balčytienė. Baltic media world. Riga, 2005. P. 40-57.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13547
Updated:
2013-04-28 17:43:39
Metrics:
Views: 9
Export: