Žiemgala XII a. pabaigoje - XVI a. pradžioje. Kultūriniai procesai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žiemgala XII a. pabaigoje - XVI a. pradžioje. Kultūriniai procesai: disertacija
Publication Data:
Klaipėda ; Vilnius, 2008.
Pages:
321 lap
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 m. Klaipėdos universitete. Dr. disert. (humanitariniai m.) - Klaipėdos universitetas, 2008. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Semigallia in the end of the 12th - the beginning of the 16th centuries. Cultural processes Klaipėda-Vilnius [i.e. Klaipėda] : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008 44, [1] p., įsk. virš. : žml
Summary / Abstract:

LTŠio darbo tikslas - kultūriniai, etniniai procesai, vykę istoriniame Žiemgalos regione XII a. pabaigoje - XVI a. pradžioje. Darbo struktūrą apsprendė iškelti tikslai ir uždaviniai: išanalizuoti visą prieinamą mokslinę informaciją apie Žiemgalos regioną XII-XVI a.; atlikti XII-XIII a. ir kai kurių XIV a. dirbinių tipologinę analizę ir nustatyti jų raidą; atlikti istorinio Žiemgalos regiono kultūrinės dinamikos (procesų) analizę - nustatyti progreso ir regreso ciklus; išnagrinėti kaip skyrėsi raidos procesai, vykę abiejose tiriamo regiono dalyse - centruose ir periferijose; išskirti žemes bei jas sudariusius smulkesnius vienetus bei centrus; nustatyti žiemgalių migracijas ir jos mąstus; nustatyti tiriamo regiono skirtingą vystimosi ir apgyvendinimo raidos skirtumus XIV a. - XVI a. pradžioje; susieti archeologinę, istorinę, kalbotyros medžiagą ir ją interpretuoti. Naudojamų šaltinių bazę sudaro archeologinė, istorinė, mitologijos gamtos mokslų ir kalbotyros medžiaga.Darbas gausiai iliustruotas. Pabaigoje yra pateikiami priedai - 17 lentelių su grafiniais ir statistiniais XII-XIII a. laidosenos, kapų įkapių bei kai kurių radinių grupių duomenimis. Istoriografinė situacija sąlygoja tam tikrą referuojamo darbo naujumą: pirma, į mokslinę apyvartą įvedama neskelbta archeologinė medžiaga (saugoma įvairiose Lietuvos ir Latvijos institucijose), antra, naujai interpretuojama sukaupta medžiaga; trečia, nagrinėjamas mažai iki šiol pažįstamas XIV-XVI a. laikotarpis; ketvirta, istorinio Žiemgalos medžiaga nagrinėjama ne atskirai - "lietuviška" ir "latviška", bet kartu. Tyrimui taikomi tipologinis, kartografinis, tarpdalykinis, palyginamasis, statistinis metodai, centro-periferijos, valdžios, kultūrinės dinamikos teorijos. Jie leidžia ne tik kokybiškai, kiekybiškai charakterizuoti vieną arba kitą vykusį procesą, bet ir koreguoti kai kuriuos "enciklopediniais" tapusius teiginius.

ENThe aim of this study is to define cultural and ethnical processes in the historical region of Semigallia in the end of the 12th- the beginning of the 16th centuries. The structure of the work has been determined by chosen objectives and tasks, which are the following: to analyse all scientific data, available on the region of Semigallia in the 12th-16th centuries; to carry out the typological analysis and determine the development of archaeological finds, dated to the 12th-13th century, as well as some of the finds, dated to the 14th century; to carry out the analysis of cultural dynamics (processes) in the historical region of Semigallia, i.e. to determine cycles of progress and regress; to analyse the differences of development processes in both parts of Semigallia, its centres and periphery; to determine the lands and other administrative units and their centres; to designate migrations of Semigallians as in directions, as in extent; to find out the differences of development and population Semigallia of in the14th-the early 16th century; to relate and interpret archaeological, historical and linguistic data on Semigallia. The source base contains archaeological, historical, mythology, natural sciences’ and linguistic material. This study contains a great number of illustrations. In the appendices are given 17 tables with statistical and graphical data, depicting burial customs, grave goods and certain groups of archaeological finds.The historiographical situation determines certain novelty of this study: firstly, a yet unpublished archaeological material, being kept in various institutions of Lithuania and Latvia, is being incorporated into the scientific field; secondly, the collected data are interpreted anew; thirdly, a period of poor cognizance (the 14th -16th century) is analysed; fourthly, the material of both parts of the historical region of Semigallia, i.e. Lithuanian and Latvian, is analysed en masse, not individually. The methods of typology, cartography, interdisciplinary, comparative and statistics, as well as the theories of centre/periphery, power and cultural dynamics, are used in this study. They allow not only qualitative and quantitative determination of a certain process, but also the correction of some even encyclopaedic statements.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13127
Updated:
2014-02-07 20:08:40
Metrics:
Views: 19
Export: