Itališkieji Pacų ryšiai XVII a. antroje pusėje ir LDK miestų dailė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Itališkieji Pacų ryšiai XVII a. antroje pusėje ir LDK miestų dailė
Alternative Title:
Italian relations of the Pacai family in the late 17th century and the urban art in the Grand Duchy of Lithuania
In the Book:
Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. P. 86-115. (Dailės istorijos studijos ; 2)
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Barokas / Baroque; Dailė / Art; Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra nagrinėjamas itališkas Lietuvos miestų dailės ir kultūros aspektas, kurį suformavo italų menininkų ir pirklių bendruomenė, įsikūrusi Lietuvoje didikų Pacų giminės klestėjimo laikotarpiu XVII a. antroje pusėje. Pacų giminės genealoginė propaganda apie jų itališką kilmę, siejusi juos tariamais giminystės ryšiais su Florencijos patricijų šeima Pazzi, išpopuliarėjusi Baroko epochoje, buvo reikšminga ne tik šios Lietuvos didikų giminės įsigalėjimui politinėje valdžioje, bet taip pat buvo itin svarbi jų dvaro ryšiams su Italijos diduomene, ypač su Medičių dvaru, daugiausiai su Toskanos didžiuoju kunigaikščiu Kozimu III, ir su Šventuoju Sostu. Itališkos Pacų kultūrinės aspiracijos pasireiškė įvairiomis formomis: Baroko stiliaus kulto pastatų fundacijomis, propagavusiomis Kontrreformacijos idėjas, ir sąlygojusiomis gausaus būrio italų menininkų atvykimą į Lietuvą, vienas iš jų: florentietis Michele Arcangelo Palloni, reikšmingai praturtinęs tiek Lietuvos, tiek ir Lenkijos Baroko tapybą. Be to, Pacų giminės palankus požiūris į visus atvykėlius ir keliaujančius užsieniečius lėmė italų pirklių bendruomenės veiklos suaktyvėjimą Lietuvoje ir italų intelektualų tokių kaip Tito Livio Burattini, kontaktavusio su žymiais to meto Europoje mąstytojais Girolamo Pinocci ir prancūzu Pierre'u Des Noyers'u, įsikūrimą Pacų dvare. Šių didikų ambicingų užmojų dėka Lietuvos dailės raida patyrė reikšmingą Vakarų Europos kultūros ir meno įtaką, kuri miestų architektūrai suteikė epochai būdingo „modernaus“ – Baroko – stiliaus pobūdį ir nukreipė jos raidą Europos miestų kultūros linkme. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Didikai ir magnatai; Miestų dailė; Italijos patricijų giminė Pazzi; Barokas.

ENThe article analyses the Italian aspect of art and culture of Lithuanian cities determined by Italian artists and merchants who arrived in Lithuania during the heyday of the Pacai family in the second half of the 17th century. The genealogical propaganda of the Pacai family and their Italian origin with their alleged family connection with the Florence patrician family of Pazzi that became popular in the Baroque era was important to not only the coming of this Lithuanian noblemen’s family to political power but also to their ties with the Italian nobility, particularly with the Medici estate, mostly with Cosimo III, the Grand Duke of Tuscany, and the Holy Throne. The Italian cultural aspirations of Pacai manifested themselves in various forms: Baroque-style cult building foundations that propagated Counter-Reformation ideas and determined the arrival of large numbers of Italian artists to Lithuania. One of them was Michele Arcangelo Palloni of Florence who enriched both Lithuanian and Polish Baroque painting. Furthermore, the favourable attitude of the Pacai family towards the newcomers and travelling foreigners contributed to intensification of Italian merchants’ activities in Lithuania and the settlement of Italian intellectuals, such as Tito Livio Burattini who maintained contacts with famous European thinkers Girolamo Pinocci and Frenchman Pierre Des Noyers in the Pacai estate. Due to these ambitious aims of noblemen, West European culture and art had a significant effect on the development of Lithuania’s art, which lent the “modern” – Baroque – style characteristic of that area to urban architecture and directed its development towards European urban culture.

ISBN:
9986638771
Related Publications:
Kauno pavietas ir Pacai / Ričardas Jaramičius. Kauno istorijos metraštis. 2022, 20, p. 119-134.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1307
Updated:
2018-12-17 11:44:44
Metrics:
Views: 66    Downloads: 20
Export: