Folklorinės tradicijos kaita lietuvių karinėse-istorinėse dainose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Folklorinės tradicijos kaita lietuvių karinėse-istorinėse dainose: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
161 p
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Changes of folklore tradition in the Lithuanian military-historical songs Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005 37 p
Summary / Abstract:

LTDarbo objektas – folklorinės tradicijos pokyčiai lietuvių liaudies dainose. Pasitelkus kompleksinę metodologiją (taikomi aprašomasis, analizės, lyginamasis metodai) išskiriami ir analizuojami svarbiausius folklorinės tradicijos kaitos aspektai, jos apraiškos vėlyvajame folklore, patyrusiame didelį rašytinės kultūros ir bendro istorinio-kultūrinio konteksto poveikį. Siekiama pagrįsti prielaidą, kad net ir pačiais naujausiais laikais folklorinė tradicija, kaip giluminė, liaudies kūrybą organizuojanti ir sauganti kultūrinė sistema, išlieka aktyvi, folklorinėmis formulėmis susiejanti seniausius ir naujausius dainų klodus, pasipildanti aktualiomis inovacijomis. Išsamesniam tyrimui pasirinkta lietuvių karinių-istorinių dainų žanro dalis, kuriai priskiriami maždaug XIX a. – XX a. pirmojoje pusėje sukurti folkloro pavyzdžiai (istoriniame kontekste šios dainos sietinos su keletu Lietuvai svarbių momentų: Rusijos-Japonijos karas (1904–1905), Pirmasis pasaulinis karas (1914–1918), tarpukario kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės bei Vilniaus okupacija (1920–1939). Disertaciją sudaro 4 skyriai („Folklorinės tradicijos ypatumai ir kaitos bruožai“; „Lietuvių karinių-istorinių dainų žanro tęstinumas ir kaitos tendencijos“; „Klasikinių motyvų kaita. Teminės inovacijos“; „Kai kurie rašto kultūros įtakos dainų folklorinei tradicijai klausimai“), išvados, šaltinių ir literatūros sąrašai; pridedama santrauka anglų ir lietuvių kalbomis. [Iš leidinio]

ENThe object of this study is the changes in folkloric traditions in Lithuanian folk songs. Using complex methodology (descriptive method, analytical method, comparative method), the study identifies and analyses the most important aspects of change in folkloric tradition and their manifestation in late folklore, which was greatly affected by written culture and the general historical-cultural context. The study seeks to support the premise that even in modern times, folkloric tradition, being deep-rooted, organises folk creativity and guards the cultural system, remaining active, uniting the oldest and the newest songs through the bond of folkloric formulae, and enriching itself with new innovations. The study focuses particularly on the genre of Lithuanian military-historical songs composed in the 19th century and the first half of the 20th century (an historical context relating the songs to important moments in Lithuania’s history such as the Russian–Japanese War of 1904–1905, the First World War of 1914–1918, Lithuania’s wars of independence and the Polish occupation of the Vilnius region from 1920 to 1939). The dissertation consists of four chapters: Characteristics of folkloric traditions and changes in them; Continuity and change in Lithuanian songs of the military-historical genre; Evolution of classical motifs – Innovations in themes; Some issues concerning the influence of written culture on the folkloric tradition of songs). There are also conclusions, lists of references and a bibliography, and summaries in English and Lithuanian.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1283
Updated:
2022-02-07 20:09:37
Metrics:
Views: 51
Export: