Лев Карсавин. Рецепция мыслителя в условиях провинциализма и глобализации

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Лев Карсавин. Рецепция мыслителя в условиях провинциализма и глобализации
Alternative Title:
  • Lev Karsavin : Reception of a Speculator under the Conditions of Provincialism and Globalisation
  • Lev Karsavin. The reception of the thinker in the circumstances of provincialism and globalization
  • Levas Karsavinas. Mąstytojo recepcija provincializmo ir globalizacijos sąlygomis
In the Book:
Регионализм как культурная альтернатива глобализации / редакционная коллегия: Вацловас Багдонавичюс ... [et al.]. Гродно: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2005. P. 35-40
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTLevo Karsavino likimas ir kūryba vis dar laukia atidaus, įžvalgaus ir – svarbiausia – nešališkojo tyrėjo. Straipsnyje svarstomi keli problemos aspektai: mąstytojo atsiradimas Lietuvoje ir įsitraukimas į mokslinę Laikinosios sostinės bendruomenę; jo „kūrybinė dvikalbystė“, leidusi jam savitai kaityti gimtąją rusų ir puikiai išmoktą lietuvių kalbas; savitas filosofavimo stilius, derinantis mokslo, filosofijos, poezijos ir teologijos elementus bei mąstytojo vieta tuometinėje, iš esmės akademinėje, Lietuvos filosofijoje. Gana svarbi užduotis prieš bandant įvertinti Karsavino vaidmenį Lietuvos ir pasaulio kultūros istorijoje – rusiškai jo parašytų veikalų vertimas į lietuvių kalbą. Susidariusi keista situacija: rusų ir lietuvių „patriotai“ atkakliai tempia mąstytoją savęsp, ne itin orientuodamiesi ne tik svetima, bet ir sava kalba parašytose Karsavino knygose; dar labiau šias varžybas įkaitina priešmirtinė nuoseklaus stačiatikio išpažintis katalikų kunigui. Globalizacijos procesai, tautų ir religijų tarpusavio integracija teikia vilties, kad šie provincializmui būdingi reiškiniai pagaliau liausis dominavę kultūros istorijos tyrimuose. Kita vertus, nėra pagrindo būgštauti, kad ryškus postmodernistinis reliatyvizmas kaip nors niveliuos ar unifikuos įdomiausius mąstytojo kūrybos savitumus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mąstymas; Globalizacija.

ENLev Karsavin’s fate and works are still waiting for a considerate, perceptive and, what is most important, unbiased researcher. The article considers a few aspects of the problem: coming of the speculator in Lithuania and involvement in the community of the temporary capital; his “creative bilingualism”, which enabled him to change the native Russian and well mastered Lithuania languages in a peculiar manner; distinctive style of philosophising combining the elements of science, philosophy, poetry and theology and the place of the speculator in the substantially academic Lithuanian philosophy of those times. A rather important task prior to taking an attempt to assess the role of Karsavin in the history of Lithuanian and world’s culture in translation of his works in Russian into the Lithuanian language. An extraordinary situation has emerged: the Russian and Lithuanian “patriots” insistently pull the speculator to the their part, though hardly having a clear idea of the laid down in the books of Karsavin not only in the foreign, but also in the native language; the competition is further heated by dying confession of the true Orthodox given to a Catholic priest. Globalisation processes, integration of nations and religions promise that the phenomena incident to provincialism will finally see the end of their prevalence in the research of history of culture. On the other hand, there is no reason to fear that distinct post-modernist relativism will in any way level or unify the most interesting peculiarities of works of the speculator.

ISBN:
9854177203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1253
Updated:
2020-06-15 18:37:21
Metrics:
Views: 41
Export: