Философия Юозаса Гирнюса в контексте экзистенциализма XX века

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Философия Юозаса Гирнюса в контексте экзистенциализма XX века
Alternative Title:
  • Philosophy of Juozas Grinius in the context of existentialism XXth century
  • Juozo Girniaus filosofija XX amžiaus egzistencializmo kontekste
In the Book:
Регионализм как культурная альтернатива глобализации / редакционная коллегия: Вацловас Багдонавичюс ... [et al.]. Гродно: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2005. P. 25-30
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Laisvė (filosofija) / Freedom (philosophy).
Summary / Abstract:

LTEgzistencializmas įprastai priskiriamas prie svarbiausių XX amžiaus filosofijos srovių. Jo keliami gyvenimo prasmės, laisvės ir pasirinkimo, kaltės klausimai neramino ir vieną iškiliausių XX amžiaus lietuvių mąstytojų – Juozą Girnių (1915-1994). J. Girniaus veikalas „Žmogus be Dievo“ – tai diskusija su egzistencialistais ateistais, siekiant drauge rasti atsakymus į pačius svarbiausius žmogiškuosius klausimus. Straipsnyje pristatoma, kaip J. Girnius analizuoja patį ateizmo reiškinį, pasitelkdamas „žmogaus be Dievo“ įvaizdį, kaip žmogui būdingu nemirtingumo ir tyrumo ilgesiu grindžia gyvenimo prasmės ilgesį, ką mano apie žmogaus laisvės ir vertybių bei normų ryšį, kaip įsivaizduoja būties prasmės paiešką, esmiškai skirtingą „žmogui be Dievo“ ir tikinčiajam, ką teigia apie paties žmogaus prasmę, apspręstą jo požiūrio į mirtį. Straipsnyje aptariama J. Girniaus nuostata egzistencializmo atžvilgiu, lietuvių filosofo atskleisti ateistinio egzistencializmo ir krikščioniškosios pasaulėžiūros prieštaravimai, bei argumentai, kuriais J. Girnius grindžia mintį, kad ateizmas – tai savotiškas, netiesioginis Dievo liudijimas. Straipsnyje stengiamasi ne polemizuoti, bet kuo objektyviau pristatyti J. Girniaus poziciją XX amžiaus egzistencinės filosofijos atžvilgiu; tokia pastanga grindžiama faktu, kad J. Girniaus filosofija, deja, dar nėra plačiai nagrinėta nei Lietuvoje, nei už jos ribų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ateistinis egzistencializmas; Krikščioniškoji pasaulėžiūra; Nemirtingumas; Tyrumas; Žmogaus gyvenimo prasmė; Laisvė; Ateistic exsistential philosophy; World outlook of Christianity; Immortality; Sinlessness; Sense of human life; Freedom.

ENExistentialism is usually attributed to some of the most important philosophy trends of the 20th century. Issues of the meaning of life, freedom and choice, guilt were of concern also to one of the most prominent Lithuanian thinkers of the 20th century – Juozas Girnius (1915-1994). The Girnius’ work Žmogus be Dievo (A Man Without God) is a discussion with existential atheists, attempting to find answers to the questions of the most important human issues. The article presents how J. Girnius analyses the atheism phenomenon by invoking the image of “a man without a God”, how he bases the longing for the meaning of life with a longing of immortality and purity inherent to man, what he thinks about the relation of the human freedom and values and norms, how he imagines the search for the meaning of being essentially different to “a man without a God”. The article demonstrates the contradictions of atheistic existentialism and the Christian viewpoint disclosed by the Lithuanian philosopher, and the arguments used by J. Girnius to base his idea that the atheism is a specific, indirect witnessing of the God. The article attempts not to involve into polemics but to present the J. Girnius’ attitude towards the existential philosophy of the 20th century in the most objective way; such effort is based on the fact that J. Girnius’ philosophy, unfortunately, is not widely analysed in Lithuania nor abroad.

ISBN:
9854177203
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1232
Updated:
2020-06-15 18:37:59
Metrics:
Views: 55
Export: