Tarpbiudžetinis lėšų perskirstymas Lietuvoje: instituciniai interesai ir savivaldybių finansinis savarankiškumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpbiudžetinis lėšų perskirstymas Lietuvoje: instituciniai interesai ir savivaldybių finansinis savarankiškumas
Alternative Title:
Interbudgetary redistribution of funds in Lithuania: Institutional interests and financial independence of local authorities
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2006, Nr. 16, p. 87-99
Keywords:
LT
Valstybės finansai. Biudžetas / Public finance. Budget.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama tarpbiudžetinio lėšų perskirstymo įtaka Lietuvos savivaldybių finansiniam savarankiškumui. Akcentuojama, kad tarpbiudžetinis lėšų perskirstymas Lietuvoje pasireiškia kaip centrinės valdžios dominavimo vietos finansų srityje užtikrinimo priemonė, o transferiniai išmokėjimai iš valstybės biudžeto atspindi jos politiką vietos savivaldos atžvilgiu, kadangi valstybės biudžeto finansiniai transferai stiprina valstybės valdžios institucijų vaidmenį subnacionalinių finansų srityje ir tokiu būdu riboja vietos savivaldybių finansinį savarankiškumą. Todėl pagrindinis dėmesys straipsnyje sutelkiamas į tarpbiudžetinio lėšų perskirstymo poveikį subnacionalinių institucijų finansiniam savarankiškumui. Analizuojamos esamų problemų priežastys ir jų padariniai savivaldybių finansiniam savarankiškumui bei galimi sprendimų būdai. Tarpbiudžetinio lėšų perskirstymo praktikos analizei pasirinktos institucionalizmo teorijos kategorijos, leidžiančios nusakyti valstybės ir vietos savivaldos institucijų sąveikos logiką išteklių paskirstymo procese. Nagrinėjami Lietuvos viešųjų finansų institucinio lauko instituciniai interesai ir instituciniai konfliktai. Kaip pagrindinės konfliktų arenos išskiriamos savivaldybių biudžetų pajamų perskirstymas per valstybės biudžetą, specialiųjų tikslinių dotacijų dominavimas savivaldybių biudžetų pajamų struktūroje ir specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Savivaldos finansų sistema; Tarpbiudžetinis perskirstymas; Tarpinstituciniai santykiai; Local government finances; Interbudgetary redistribution; Intergovernmental relations.

ENThe impact of interbudgetary redistribution of funds on the financial independence of local authorities is analysed in this article. The authors argue that interbudgetary redistribution of funds in Lithuania proves to be the important mean retaining the dominance of central government's on the local finances. Transfer payments from the state budget reflect the central government's policy towards local governments. Financial transfers from the state budget reinforce the role of the state institutions in the sub national finances field and restrict the financial independence of local governments. Besides this fact, local budget income equalization and revenue redistribution through the state budget does not contribute to the natural development of local financial system. Current problems, their consequences and possible solutions for increasing local financial independence had been analyzed in the article. In order to explore the practice of interbudgetary redistribution in the context of public finance system, categories of the institutionalism theory was chosen. Institutionalism provides a framework for defining the logic of state and local government institutions interaction in the process of allocating resources. Article explores the institutional interests and institutional conflicts in Lithuanian public finance institutional field. The main conflict arenas are defined as follows: redistribution of local governments' revenues through the state budget; the domination of special grants in local budgets revenue structure; and special grants for investment projects. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12275
Updated:
2018-12-17 11:52:44
Metrics:
Views: 39    Downloads: 15
Export: