Efficiency of mentor training model

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Efficiency of mentor training model
Alternative Title:
Mentorių rengimo modelio veiksmingumas
Summary / Abstract:

LTLietuvoje kaip ir daugelyje Europos valstybių pastaraisiais metais siekiama įgyvendinti paramos pradedančiam dirbti pedagogui būdą - mentorystę. Tuo pačiu ieškoma veiksmingų mentoriaus rengimo modelių. Lietuvoje 4 universitetai - VPU, KU, SU, VDU - vykdydami ESF remiamą projektą „Studijų praktikos ir pradedančiųjų dirbti mokytojų globos sistemos tobulinimas, parengiant mentoriaus kompetencijas turinčius pedagogus globėjus" parengė ir įgyvendino vienerių metų trukmės mentoriaus rengimo modelį.Tyrimo tikslas: nustatyti mentoriaus rengimo modelio veiksmingumą - patyrusių pedagogų įgytų mentoriaus kompetencijų lygį, pasirengimą atlikti mentoriaus vaidmenis bei veiklą. Tyrimo metodai: teorinės literatūros analizė ir apibendrinimas, mokymų metu įgytų kompetencijų ir patirties refleksija, duomenų statistinė analizė. Tiriamieji - 45 patyrę mokytojai - mentoriai: 13,3 proc. pagrindinės, vidurinės mokyklos bei gimnazijos mokytojų; 37,8 proc. pradinės mokyklos mokytojų; 48,9 proc. ikimokyklinės įstaigos pedagogų. Tyrimo rezultatai. Patyrę pedagogai - mentoriai labai pozityviai vertino vienerių metų trukmės mentoriaus rengimo mokymus ir mentorystės praktiką - daugiau nei du trečdaliai pedagogų jautėsi gerai pasirengę mentorystei. Ypač patobulėjo jų suaugusiųjų mokymo ir konsultavimo, vadybinė, refleksijos skatinimo, informavimo vertinimo ir ekspertavimo kompetencijos. Pedagogai pasirengė atlikti padėjėjo, globėjo, konsultanto, kolegos/partnerio ir kitus vaidmenis. Pedagogai jautėsi mažiau pasirengę stažuotės profesinei priežiūrai vykdyti būtiniems vaidmenims - vertintojo, sprendimų priėmėjo. Šiems vaidmenims pasirengti trukdė ir stažuotės organizavimo metodikos nebuvimas, nes kol kas daugeliui jos organizavimo aspektų trūksta apibrėžtumo. [Iš leidinio]

ENIn Lithuania, as in the majority of European countries, there has been a striving for implementation of mentorship, as one of the ways to assist novice teachers in the beginning of their teaching career. Simultaneously, there has been a search for efficient models of mentor training. Four Lithuanian universities (VPU, KU, SU, VMU) prepared and implemented one-year mentor training model within the ESF project 'Improvement of study practice and mentoring system of novice teachers through preparation of educators-tutors with mentor competencies'. The aim of the research: to identify the efficiency of mentor training model, that is the level of mentor competences acquired by experienced teachers, their preparedness for the role of mentor and mentoring activity. The methods of the research: analysis and generalisation of theoretical literature, reflection of competences and experience acquired during training, statistic analysis of data. The sample: 45 experienced teachers-mentors: 13.3 % of basic, secondary school and gymnasium teachers; 37.8 % of primary teachers; 48.9 % of pre-school educators. The results of the research. Experienced educators - mentors expressed a positive opinion regarding one-year mentor training and mentoring practice: more than two thirds of the educators felt completely prepared for mentorship.Adult teaching and consulting, managerial, reflection, information assessment and expertise competences were particularly improved. The educators acquired skills to carry out the roles of helper, caregiver, consultant, colleague/partner and others. However, they felt less prepared for the roles performed during professional supervision of internship; those of assessor and decision-maker. The absence of internship organisation methodology was referred to as the main obstacle impeding preparation for these roles: the majority of the aspects related to its organisation still lack clear determination. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Pedagogų rengimo kokybės tobulinimas Lietuvos aukštosiose mokyklose : mentorystės institucijos kūrimas / Ona Monkevičienė, Alona Rauckienė. Mokytojų ugdymas. 2010, Nr. 14, p. 12-25.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12151
Updated:
2021-01-14 18:30:05
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: