Psichiatro-paciento sąveika pirminėje psichikos sveikatos priežiūroje : paciento požiūris : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Psichiatro-paciento sąveika pirminėje psichikos sveikatos priežiūroje: paciento požiūris: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
171 p
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitete, 2006. Disertacija rengta 1999-2003 m. Vytauto Didžiojo universitete, Sociologijos katedroje. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Psychiatric encounter in primary mental health care: approach of the mental patient Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2006. 171 p
Summary / Abstract:

LTGydytojo-paciento santykis yra viena pagrindinių lėtine liga sergančio asmens sveikatos priežiūros patirčių. Pirminėje psichikos sveikatos priežiūroje gydytojo-paciento santykio pobūdis gali turėti įtakos ne tik paciento elgsenai gydymo atžvilgiu, bet ir apibrėžti paciento galimybes savarankiškiau spręsti sveikatos ir gyvenimo problemas, o tuo pačiu ir integruotis į bendruomenę. Disertacijos tikslas - ištirti paciento, sergančio psichikos liga, požiūrį į gydytojo-paciento santykį psichikos sveikatos centre. Paciento požiūris tiriamas nagrinėjant subjektyvias šio santykio bei pačios psichikos ligos patirtis. Psichiatrinės priežiūros ir santykio su gydytoju patirčių analizė atskleidžia pirminėje psichikos sveikatos priežiūroje nusistovinčių sąveikų pobūdį. Šių sąveikų bei kai kurių psichikos sveikatos priežiūros aspektų (pvz., medicininio modelio taikymo nestacionarioje psichikos sveikatos priežiūroje) problematiškumas yra įvertinamas psichikos liga sergančių žmonių galimybių integruotis į bendruomenę bei jų įgalinimo aktyviau dalyvauti sprendžiant sveikatos problemas atžvilgiu. Darbu pristatoma Lietuvos sociologijoje kol kas nauja disciplina – psichikos sveikatos sociologija, todėl jis galėtų būti naudingas sociologams atliekant tolesnius su šia tematika susijusius tyrimus. Tyrimo medžiaga galėtų būti naudinga įgyvendinant į paciento poreikius bei lūkesčius orientuotą psichikos sveikatos priežiūrą, inicijuojant stigmos mažinimo, ilgalaikių psichikos sveikatos sutrikimų turinčių žmonių įgalinimo programas. [LMT]

ENThe doctor-patient relationship is one of the main health care experiences of a person with chronic disease. In the primary mental health care the type of doctor-patient relations may have an influence not only on the patient’s behaviour from the point of view of treatment, but also define the possibilities for a patient to independently solve health and life problems and at the same time integrate into society. The object of this thesis is to research the attitude of patients with psychological disease towards the doctor-patient relationship, in the mental health centre. The attitude of patients is explored analysing the subjective experiences of the relationship and the psychological disease itself. The analysis of psychiatric care and relations with the doctor reveals the type of interactions established in primary mental health care. These interactions and some other aspects of mental health care (e.g. medical model application in non-stationary mental health care) are evaluated from the point of view of the possibilities for people with psychological diseases to integrate into the community and enabling them to more actively participate in the solving their health problems . A still new discipline in Lithuanian sociology is presented in this work – the sociology of mental health, therefore, it may be useful to sociologists carrying out further research related to this topic. The research material could be useful in implementing a mental health care orientated towards patients needs and expectations initiating programmes of stigma reduction, and empowering people with chronic mental health problems.

Related Publications:
Lėtine psichikos liga sergančio asmens vaidmenų pokyčiai / Arvydas Virgilijus Matulionis, Polina Šedienė. Filosofija. Sociologija. 2008, t. 19, Nr. 2, p. 97-105.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12128
Updated:
2022-01-05 19:50:19
Metrics:
Views: 8
Export: