Apie liberalizmo prietarus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie liberalizmo prietarus
In the Journal:
Politologija. 2003, Nr. 2 (30), p. 80-97
Keywords:
LT
Hegelis; Šveicarija (Switzerland); Lietuva (Lithuania); Politinė ideologija / Political ideology; Prietarai / Superstitions.
Summary / Abstract:

LTLenkų kilmės šveicarų filosofas Jozefas Maria Bochenskis yra parašęs knygą "Šimtas prietarų" ("Sto zabobonów"), kurios tikslas - sukurti trumpą šiuolaikinių filosofinių prietarų žodyną. Tarp šimto Naujųjų amžių prietarų Bochenskis nurodo nemažai politinių dalykų - anarchizmą, antisemitizmą, humanizmą, demokratiją, komunizmą, socializmą, nacionalizmą ir pacifizmą. Tačiau jo pateiktas žodynas pasižymi vienu esminiu trūkumu - jame nėra liberalizmo. Būtent šiai spragai užpildyti ir siūlomas šis straipsnis. Pagrindinis liberalų prietaras yra per didelis susižavėjimas formaliomis etinėmis teorijomis. Per paskutinius du amžius jie sukūrė daug moralės normų universalizacijos testų, tačiau taip ir nesugebėjo pasiūlyti kokios nors konkretesnės, piliečių moralinį tobulėjimą skatinti galinčios dorybių etikos. Ką nors reikšmingesnio jie sugebėdavo pasiūlyti tik po to, kai prieš tai jau buvo pasidarbavę kitų moralinio mąstymo tradicijų atstovai. Jų garsieji universalizacijos testai tinka tik vienam dalykui - patikrinti, kurios iš mūsų pripažįstamų moralinių vertybių gali būti perkeltos į visai visuomenei priimtinų politinių normų lygmenį. Tuo tarpu grynai moralinio mąstymo lygmeniu jų balsas yra mažai reikšmingas. Mokėdami vien tik riboti valstybės veiksmus, liberalai pradeda kurti vis didesnius pavojus savo pačių statytoms politinėms užtvankoms. Visuomenę išskaidžius į individus atomus, dingsta piliečių sugebėjimas daryti įtaką politinių institucijų veiklai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Prietarai; Liberalizmas; Hegelis; Prejudices; Liberalism; Hegel.

ENJozef Maria Bochenski, a Swiss philosopher of Polish descent has written the book “One Hundred Superstitions” ("Sto Zabobonów"), the aim of which is to create a short encyclopedia of modern philosophical superstitions. Among the hundred superstitions of the New Age, Bochenski includes a good deal of political aspects – anarchism, anti-Semitism, humanism, democracy, communism, socialism, nationalism and pacifism. However the encyclopedia has one essential deficiency – it does not include liberalism. The article aims at bridging the said gap. The main liberals’ superstition is their hyper-sized admiration with the formal ethic theories. During the last two ages the said theories created a significant amount of tests, aimed at universalization of moral norms, however they failed to offer any specific moral ethics, able to encourage the moral development of citizens. They managed to suggest something more meaningful only in the areas, where representatives of other moral thinking traditions have already toiled. Their famous universalization tests are suitable only for one thing, i. e. to verify the recognized moral values, which may be transposed to the level of political norms, acceptable to the entire society. However their voice is of less significance on the level of pure moral thinking. While being able only to limit the actions of the state, liberals help to create greater dangers to their created political dams. Upon dividing the society into the atom individuals, there disappears the citizens’ ability to influence the activities of the political institutions.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12093
Updated:
2018-12-17 11:10:33
Metrics:
Views: 21    Downloads: 10
Export: