Normalus objektyvus politinės sociologijos veikalas : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Normalus objektyvus politinės sociologijos veikalas: recenzija
In the Journal:
Politologija. 2002, Nr. 1 (25), p. 110-117
Summary / Abstract:

LTV. Laurėno monografija "Normalios politikos genezės atvejis: Lietuvos politinės sociologijos studija" yra normalus, objektyvus politinės sociologijos veikalas. Autorius atskleidžia politinės sociologijos metodų privalumus, konstruoja "normalios politikos" ir "suderėtos revoliucijos", apibrėžiančios totalitarinės sovietinės sistemos žlugimą, kategorijas. Taip pat paaiškina, kaip perdėti lūkesčiai, "suderėtos revoliucijos" radikalizavimasis, politinių jėgų rietenos, skubotos reformos, užsienio politikos tikslų išaukštinimas prieš socialines-ekonomines šalies vidaus reformas destabilizavo padėtį, įtvirtino nesubalansuotos, vienpusiškos politikos kursą šalyje. Monografijoje teigiama, kad pokomunistinių reformų radikalizmas Lietuvoje buvo grindžiamas primityviu antikomunizmu, rusofobija, greitesnio "sovietinių reliktų" likvidavimo būtinumu. Iškeliama mintis, kad modernios visuomenės negalima grįsti vienu principu, ar tai būtų bendras planavimas, ar laisvos rinkos mechanizmas; reikia bandyti produktyviu būdu suderinti daugybę veikimo metodų, būtinų visuomenės modernizavimui, užkertančių kelią vieno metodo monopolijai svarbu ieškoti naujų plėtotės formų, "trečiojo kelio". Autorius įtikinamai parodo, kad Lietuvoje modernizavimas buvo suvoktas kaip vakarietiško gyvenimo būdo kopijavimas, o kapitalas ydingai laikytas pagrindiniu modernizacijos veiksniu, gebančiu diegti socialines technologijas, vertybes, demokratines institucijas. Prieinama išvados, kad tik socialinė valstybė Lietuvoje gali spręsti kapitalizmo įsigalėjimo ir socialinio saugumo problemas.

ENV. Laurėnas’s monograph "Normalios Politikos Genezės Atvejis: Lietuvos Politinės Sociologijos Studija" is a straight and impartial study of political sociology. The author reveals the advantages of the methods of political sociology, constructs the categories of “normal politics” and “bargained revolution", defining the downfall of the totalitarian Soviet system and explains the ways the excessive expectations, the radicalization of the “bargained revolution”, the ruckus between the political powers, the hasty reforms and giving the priority to the objectives of foreign policy above the social and economic reforms within the country destabilized the situation and entrenched the course of unbalanced and unilateral politics in the country. The monograph states that the radicalism of the post-Communist reforms in Lithuania was based by the primitive anti-Communism, phobia or Russians and necessity of quick liquidation of the “Soviet relics". The idea is raised that a modern society cannot be based by one principle, whether it would be common planning or the free market mechanism; it is necessary to make attempts to tune a multitude of activity methods, necessary for the purpose of modernization of the society and preventing the monopoly of one method in a productive way and search for new forms of development, i. e. the “third way”. The author shows that modernization in Lithuania was perceived as copying of the Western way of life and the capital was considered the main factor for modernization, able to implement social technologies and values and democratic institutions. The conclusion is made that only a social state is able to resolve the problems, pertaining to entrenchment of capitalism and social security in Lithuania.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12075
Updated:
2018-12-17 11:00:20
Metrics:
Views: 17    Downloads: 5
Export: