Pedagogų paskirstymo Lietuvos pradinėse mokyklose įtaka švietimo institucijų kaitai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų paskirstymo Lietuvos pradinėse mokyklose įtaka švietimo institucijų kaitai
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2000, Nr. 4, p. 74-82
Keywords:
LT
Italija (Italy); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama pedagogų pasiskirstymo Lietuvos pradinėse mokyklose įtaka švietimo institucijų kaitai. Aptariamas mokytojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes, išsilavinimą, pedagoginio darbo stažą, kvalifikaciją, atlyginimą ir jį lemiantys veiksniai. Mokytojai sudaro 3 proc. bendro valstybės dirbančiųjų skaičiaus (ES valstybėse jie sudaro apei 2,6 proc.). Pradinių mokyklų mokytojai sudaro 0,8 proc. bendro skaičiaus (tai atitinka ES rodiklius) ir vidurinių mokyklų mokytojau sudaro 2,1 proc. bendro darbuotojų skaičiaus (t.y. beveik 40 proc. daugiau nei vidutinis ES rodiklis). Dauguma mokytojų dirba valstybinėse mokyklose, tačiau skaičius dirbančiųjų nevalstybinėse pradinėse mokyklose po truputį auga. Tai lemia geresnės darbo sąlygos lyginant su valstybinėmis mokyklomis. Pradinėse mokyklose (I-IV klasėse) dauguma mokytojų (98 proc.) yra moterys. Šis rodiklis skiriasi nuo ES šalių (daugiausia moterų mokyklose dirba Itaijoje, 92 proc., ir mažiausiai Danijoje, 55 proc.). Tiek Lietuvoje, tiek ES salyse pradinių mokyklų vadovai yra moterys. Tiek Lietuvoje, tiek daugumoje ES šalių daugumos mokytojų amžius yra virš 40 m. Lietuvoje Auga pensinio amžiaus mokytojų skaičius. Tai gali kliudyti vykdyti švietimo reformas. Nurodomos kryptys, kaip būtų galima sumažinti amžiaus grupių disbalansą ir užtikrinti natūralią darbuotojų kaitą. Nurodoma, kad būtina kurti ilgalaikę mokytojų paklausos strategiją.

ENThe article provides an analysis of the influence of distribution of pedagogues in Lithuanian primary schools on the development of the educational institutions and discusses the distribution of teachers against age groups, education, pedagogical work record, qualification, work remuneration and the factors, determining the said remuneration. The teachers amount to 3 per cent of the total number of the employed persons in the state (while in the EU Member States they amount to approximately 2.6 per cent). The primary school teachers amount to 0.8 per cent (similarly to the EU indicators) and the secondary school teachers – to 2.1 per cent of the total number of the employed persons (i. e. almost 40 per cent more than the EU average). Most teachers are employed by public schools however the number of those, employed by non state owned primary schools has been gradually growing, which provides better working conditions compared with public schools. Most primary school (1st – 4th forms) teachers (98 per cent) are females. The indicator is different from the EU Member States (the largest number of female school teachers is in Italy (92 per cent) and the smallest is in Denmark (55 per cent)). Both in Lithuania and the EU Member States most heads of primary schools are females. Both in Lithuania and in most EU Member States the age of most teachers is more than 40. The number of teachers of the pensionary age has been growing, which can hinder the implementation of educational reforms. The article presents the directions for reducing the imbalance of the age groups and ensuring a natural change of employees and states that it is necessary to develop a long-term strategy for demand of teachers.

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12039
Updated:
2018-12-17 10:42:04
Metrics:
Views: 3
Export: