Pozityvizmas ir lietuvių proza (XIX a. antroji pusė). Personažas pozityvistas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pozityvizmas ir lietuvių proza (XIX a. antroji pusė). Personažas pozityvistas
Alternative Title:
Positivism and The Lithuanian Prose (the second half of the 21st century)
In the Journal:
Keywords:
LT
19 amžius.
Summary / Abstract:

LTPozityvizmas – filosofinė sistema ir pasaulėžiūra, apėmusi kone visas XIX a. vidurio ir pabaigos Vakarų Europos visuomeninio gyvenimo dvasinio bei kultūrinio gyvenimo sritis, Lietuvą pasiekė per Lenkijos ir Rusijos universitetus, kuriuose studijavo lietuviai studentai. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti, kiek pozityvizmo paieškos ir interpretavimas pasistūmėjęs lietuvių grožinės literatūros kritinėje mintyje, stengiamasi aptarti vyravusias vertinimo tendencijas, nuomones ir keliamus probleminius klausimus. Taip pat aiškinamasi, kokia buvo lenkiškojo pozityvizmo įtaka ir kaip ji buvo interpretuojama, kaip suprantama sąvoka lietuviškasis pozityvizmas. Tyrimo objektas – literatūrologiniai ir kultūrologiniai darbai, spausdinti atskirais leidiniais ar spaudoje nuo XX a. pradžios, kai pozityvizmo klausimas tampa aktualus ir Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pozityvizmas; Lietuvių proza; Personažai.

ENPositivism is a philosophical system and Weltanschauung which covered almost all spheres of public, spiritual and cultural life in the western Europe of the middle and end of the 19th century; it reached Lithuania through the universities of Poland and Russia where Lithuanian students had studied. The article aims to find out how far the search for and interpretation of positivism has gone in the Lithuanian critical fictional thinking. Evaluation trends that dominated then, opinions and problematic questions raised are discussed. There are also attempts to define the impact of the polish positivism and how it was interpreted as well as how Lithuanian positivism is understood. Literary and cultural works printed in individual editions or in the press since the beginning of the 20th century (when the issue of positivism becomes relevant in Lithuania as well) are the objects of the study.

ISSN:
2081-6839
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1199
Updated:
2013-04-28 15:26:34
Metrics:
Views: 45
Export: