Memorialiniai muziejai: raida ir perspektyvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Memorialiniai muziejai: raida ir perspektyvos
Keywords:
LT
Muziejai / Museums.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje šalia didžiųjų muziejų egzistuoja ir mažesni, specifiniai - memorialiniai muziejai. Jie atlieka svarbią misiją pristatant iškiliausias literatūros, dailės, muzikos asmenybes, jų gyvenimą bei kūrybą, tam tikrą laikmeti. Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas įteisina memorialinius muziejus kaip tam tikrą muziejų rūšį. Tarptautiniu mastu, memorialiniai muziejai - tai muziejai, skirti aukų atminimui: tokiu pavyzdžiu Lietuvoje galėtų būti Kauno IX forto muziejus, Vilniuje - Panerių muziejus, Pirčiupiu muziejus (deja, per nesusivokimą uždarytas), Macikų koncentracijos stovyklos Šilutės rajone ir kt. Tačiau Lietuvoje tradiciškai memorialiniais vadinami asmens įamžinimui skirti muziejai, o aukų atminimo muziejai skiriami istorijos muziejų rūšiai. Memorialinių muziejų steigimo "karštligė" prasidėjo pokario metais, diegiant sovietinės kultūros tradicijas bei vykdant tam tikrą ideologinę propagandą. Vien istorijos muziejų nepakako. Šiandien Lietuvos muziejų sistema turi susiformavusį laiko patikrintų memorialinių muziejų tinklą. Šiuo metu didžiausias literatūrinio–memorialinio profilio muziejus ir šios rūšies muziejų veiklos metodinis centras yra respublikinio pavaldumo Maironio lietuvių literatūros muziejus Kaune. 1990 m. atgavus Lietuvos nepriklausomybę, jis turėjo 13 filialų. Be šio muziejaus Lietuvoje veikia 78 memorialiniai muziejai, iš kurių: 15 - savarankiški savivaldybių muziejai, 15 - nacionalinių bei respublikinių muziejų filialai, 45 - savivaldybių muziejų filialai, l - apskrities, 2 - viešosios įstaigos.Reikšminiai žodžiai: Memorialiniai muziejai; Muziejų fondų vadyba; Memorial museums; Managements of museum holdings.

ENBeside the major museums, there are less specific - memorial museums in Lithuania. They perform an important mission in the presentation of the most prominent literary, art, music personalities, their lives and works and a certain epoch. Law on Museums of the Republic of Lithuania legitimizes memorial museums as a certain kind of museums. Internationally, the memorial museums – are the museums for the memory of the victims: such examples in Lithuania could be Kaunas IX Fort Museum, in Vilnius - Paneriai Museum, Pirčiupiai museum (unfortunately closed due to disorientation), Macikai concentration camps in Šilutė district and others. However, the museums in commemoration of personalities are traditionally referred to as memorial ones in Lithuania; and the museums for commemoration of victims are assigned to the kind of Historical Museums. The "fever" for establishment of Memorial Museums started after the post-war period during the introduction of traditions of Soviet culture and implementation of certain ideological propaganda. History Museums alone were not sufficient. Today the system of Lithuanian Museums has a formed network of memorial museums tried by the time. Currently, the largest museum of literary memorial profile and methodical center of activities of such museums is the Maironis Literature Museum in Kaunas which is within the republican jurisdiction. After Lithuania regained its independence in 1990, it had 13 branches. In addition to this museum, there are 78 memorial museums in Lithuania, too, including: 15 - independent local museums, 15 - the branches of Republican and National Museums, 45 - branches of Municipal Museums, 1 - district and 2 - a public institutions.

ISBN:
9955711035
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11980
Updated:
2013-04-28 17:24:02
Metrics:
Views: 18
Export: