Socialinė-kultūrinė pietų Lietuvos memorialinių muziejų reikšmė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinė-kultūrinė pietų Lietuvos memorialinių muziejų reikšmė
Keywords:
LT
20 amžius; Marijampolė; Prienai; Lietuva (Lithuania); Muziejai / Museums.
Summary / Abstract:

LTMemorialinius muziejus pietų Lietuvoje galima suskirstyti į literatūrinius muziejus bei Lietuvos istorijai nusipelniusių asmenų memorialinius muziejus. Literatūrinių muziejų grupėje beveik visi (3 iš 4) savo gyvavimo pradžioje priklausė Maironio lietuvių literatūros muziejui. Tai davė tvirtą pamatą tolimesnei literatūrinių muziejų raidai. Staipsnyje pateikiama Vinco Krėvės-Mickevičiaus, Antano Jonyno, Anzelmo Matučio, Vinco Mykolaičio-Putino (Prienų rajone ir Mrijampolėje), Lietuvos prezidento Kazio Griniaus, Dr. Vinco Kudirkos, Dr. Jono Basanavičiaus memorialinių muziejų kūrimosi istorija, darbo formos, lankomumas, renginiai ir ekspozicijos. Memorialiniai muziejai pirmiausia stengiasi sukaupti ir išsaugoti visa, kas įmanoma, ateičiai. Eksponatų juose nėra daug. Ekspozicijos beveik nekeičiamos ir nėra patrauklios lankytojams, nes muziejų ekspozicijų modernizavimui bei renovacijai neskiriama jokio dėmesio. Daugiausia eksponatų saugoma A. Matučio memorialiniame muziejuje, tuo tarpu visi V. Krėvės muziejaus eksponatai paskolinti. Dėl lėšų stygiaus muziejų rinkinius daugiausiai papildo tik dovanoti eksponatai. Intensyviai ieškodami įvairesnių lankytojų pritraukimo į muziejus būdų, muziejai tampa įvairių bendruomenių telkimo, kultūros ir švietimo centrais. Neišspręsti nuosavybės klausimai stabdo įvairiapusiškesnę muziejų veiklą.Reikšminiai žodžiai: Muziejai; Lietuvos muziejai; Pietų Lietuvos muziejai; Memorialiniai muziejai; Lietuvos rašytojai; Rašytojų memorialiniai muziejai; Muziejų ekspozicijų vadyba; Lithuanian writers; Memorial museums of writers; Management of museum exhibition.

ENMemorial museums in southern Lithuania can be divided into the literary museum and the memorial museums for people deserved to Lithuanian history. In the group of Literary Museum almost all (3 of 4) depended to Maironis Lithuanian Literature Museum at the beginning of their existence. This gave a solid foundation for further development of the literary museums. The article presents the history of formation of Vincas Krėvė-Mickevičius, Antanas Jonynas, Anzelmas Matutis, Vincas Mykolaitis-Putinas (in Prienai district and Marijampolė), Lithuanian President Kazys Grinius, Dr. Vincas Kudirka and Dr. Jonas Basanavičius Memorial Museums, forms of work, attendance, events and exhibitions. First of all, Memorial Museums are trying to accumulate and preserve all that is possible for the future. There are not many exhibits there. Expositions are left almost unchanged, and they are not attractive to visitors as no attention is given to the modernization and renovation of the museum exhibits. Most of the exhibits are stored in A. Matutis’ Memorial Museum; while all the exhibits from V. Krėvė museum are lent. Due to the lack of funds, the collections of museums are mostly supplemented by the donated exhibits only. Searching for a different ways of attracting visitors to the museums, the museums become the centers for concentration, culture and education of different communities. Unresolved property issues impede universal activities of museums.

ISBN:
9955711035
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11976
Updated:
2017-06-26 21:00:14
Metrics:
Views: 17
Export: