Kaliningrado sritis ES plėtros požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaliningrado sritis ES plėtros požiūriu
In the Journal:
Politologija. 2001, Nr. 2 (22), p. 26-68
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTStraipsnio svarbiausia nuostata, kad ES plėtra į Rytus neišvengiamai susijusi su šalutiniu poveikiu trečiosioms šalims (įskaitant Rusiją ir integralią jos dalį - Kaliningrado sritį) bei greta svarbių teigiamų implikacijų sąlygoja tam tikras išlaidas. Lenkijos ir Baltijos valstybių (visų pirma Lietuvos) narystės ES perspektyvai ypač aktuali Kaliningrado socialinio-ekonominio atsilikimo nuo valstybių kaimynių grėsmė. Šio straipsnio tikslas - aptarti galimus Lietuvos ir Lenkijos narystės ES padarinius Kaliningrado sričiai, identifikuoti pagrindinius regioninių veikėjų - Rusijos, Europos Sąjungos, Lenkijos ir Lietuvos - interesus, pozicijas bei nustatyti, ar jie leidžia sėkmingai išspręsti Kaliningrado problemą ES plėtros kontekste. Kaliningrado problemos sprendimas (būsimos) ES plėtros kontekste nagrinėjamas kaip krizės prevencijos atvejis, naudojantis pastaruoju metu krizių valdymo studijose dominuojančiu krizės apibrėžimu: „normalaus" sprendimų priėmimo eigoje atsirandanti krizė - tai situacija, kylanti dėl įvykusių išorinės ar vidinės aplinkos pokyčių bei apibūdinama sprendimus priimančių veikėjų grėsmės svarbioms vertybėms, sprendimų priėmimo neatidėliotinumo ir netikrumo atmosferos suvokimu. Apibrėžimas grindžiamas sprendimus priimančių veikėjų subjektyviu situacijos interpretavimu: remiantis instituciniu-kognityviu požiūriu, grėsmės svarbioms vertybėms, laiko limito ir situacijos neapibrėžtumo suvokimas - trys būtinos ir pakankamos sąlygos, kad situacija būtų laikoma krizine. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: ES plėtra; Kaliningrado sritis; Lietuvos pozicija; EU enlargement; Kaliningrad region; Lithuania's stance.

ENThe main provision of the article is that the development of the EU in the East gives inevitable side effects to third countries (including Russia and its integral part – the Kaliningrad area) and, apart from important positive implications, requires certain costs. The threat of social-economical lag of Kaliningrad behind the neighbouring countries is especially relevant in regard to the perspectives of Poland’s and Baltic States’ (first and foremost, Lithuania’s) membership in the EU. The article aims at discussion of the possible consequences of Lithuania’s and Poland’s membership in the EU to Kaliningrad area, identification of the main interests and positions of the regional players, i. e. Russia, the EU, Poland and Lithuania and establishing whether they allow for successful resolution of the Kaliningrad problem in the context of development of the EU, which is viewed upon as a case of prevention of crisis, by using the definition of a crisis, dominating in the modern crisis management studies: a crisis, emerging in the process of a “normal" decision making is a situation, arising due to changes in the internal or external environment and characterized by the players, making the decisions, by comprehension of a threat to significant values, urgency of making the decision and the atmosphere of uncertainty. The definition is based by the subjective interpretation of the situation by the players, making the decisions: referring to the institutional – cognitive viewpoint, comprehension of a threat to significant values, time limits and the uncertainty of the situation are the three sufficient conditions for the situation to be considered critical.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11958
Updated:
2018-12-17 10:51:05
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: