Transformationen in den baltischen Ländern: Probleme und Entwicklungstendenzen

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Transformationen in den baltischen Ländern: Probleme und Entwicklungstendenzen
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2002, Nr. 2, p. 33-41
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Latvija (Latvia).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomos pagrindinės Baltijos šalyse vykstančios politinės, socialinės ir ekonominės transformacijos. Apibûdinami raidos prioritetai, apibrėžiami svarbiausi raidos dėsningumai. Daugiausia dėmesio skiriama inovacijų, transformacijų kompleksiškumo, sinchroniškumo ir kitiems dėsningumams, atskleidžiantiems Baltijos šalyse vykstančių pokyčių specifiką. Ypač pabrėžiamos problemos, susijusios su Baltijos šalių integracija į Europos Sąjungą ir NATO. Konstatuojama, kad Baltijos šalių transformacija yra labai komplikuota, bet jau pasiekta didelių pozityvių permainų. Sukurta demokratinė visuomenė, sudarytos prielaidos tolesnei politinei, socialinei, ūkio ir technologinei pažangai. Ūkio struktūrų technologinis modernizavimas susijęs su gaminamų produktų kokybės gerinimu, o tai stiprina Baltijos šalių konkurencines galimybes. Investicijų, ypač susijusių su darbo vietų kūrimu, augimas gerina padėtį darbo rinkoje. Jaučiama pozityvi Europos Sąjungos struktūrinių fondų įtaka tiek plėtojant Baltijos šalių ūkį, tiek glaudžiau integruojant jas į Europos gamybinę bei vartojimo rinkas.Reikšminiai žodžiai: Transformaciniai procesai; Problemos; Baltijos šalys (Baltic states); Transformations processes; Problems; Baltic countries.

ENThe article describes the main political, social and economic transformations taking place in Baltic countries. Development priorities are described, and fundamental patterns of development are defined. The focus is on innovation and transformation of complexity, synchronicity, and other patterns that reveal specifics of changes taking place in Baltic countries. In particular, the problems associated with the integration of the Baltic states into the European Union and NATO are highlighted. It is stated that the transformation of the Baltic countries is very complicated; however significant positive changes have already been achieved. A democratic society is already established, and preconditions for further political, social, economic and technological progress are created. Technological modernization of farm structures is linked to the improvement of production quality what in turn strengthens competitiveness potential of the Baltic countries. Growth of investment, especially in relation to job creation, improves the labour market. A positive influence of the EU structural funds is felt in both development of the economy of Baltic States, and closer integration with the European industrial and consumer markets.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11934
Updated:
2018-12-20 22:55:43
Metrics:
Views: 10
Export: