Vizualiojo meninio ugdymo kaitos tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vizualiojo meninio ugdymo kaitos tendencijos
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2007, t. 19, p. 93-101
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vizualusis meninis ugdymas; šiuolaikinės vizualiojo meno technologijos; Vizualusis raštingumas; Vizualioji kultūra; Visual art education; Contemporary art technologies; Visual literacy; Visual culture.
Keywords:
LT
šiuolaikinės vizualiojo meno technologijos; Vizualioji kultūra; Vizualusis meninis ugdymas; Vizualusis raštingumas.
EN
Contemporary art technologies; Visual art education; Visual culture; Visual literacy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas -išanalizuoti šiuolaikinio vizualiojo meninio ugdymo aprėptis. Buvo nagrinėti kai kurie naujų technologijų įtakos aspektai vizualiajam menui ir kūrybiniam procesui. Išanalizuota šiandieninė gebėjimų ugdymo vizualiųjų menų srityje meninės išraiškos specifika ir išryškinti meno pažinimo ir suvokimo ugdymo pokyčių bruožai. Atskleistos vyraujančios vizualiojo meninio ugdymo kaitos tendencijos ir įvertintos galimos vizualiojo meninio ugdymo transformacijų kryptys. Konstatuojama, kad šiuolaikinių technologijų įtaka vizualiajam menui ir kūrybos procesui yra milžiniška. Pagrindinės ypatybės, charakterizuojančios kūrybinį procesą ir kūriniją, yra technologiškumas, virtualumas, integracija ir interaktyvumas. Vizualiajam meniniam ugdymui tampa labai svarbūs technologiniai, estetiniai ir menų sintezės aspektai. Mokytojo vaidmuo iš informacijos tiekėjo keičiasi į konsultanto vaidmenį. Nustatytos dvi vizualiojo meninio ugdymo kaitos tendencijos. Pirmoji remiasi nuostata, kad meninį ugdymą būtina pakeisti vizualiosios kultūros studijomis, nes jaunimas tampa priklausomesnis nuo agresyvios vizualios kultūros. Antroji tendencija remiasi teiginiu, jog vizualiosios kultūros suabsoliutinimas iškreipia tradicinius vizualiojo meninio ugdymo tikslus, kurie yra nepakeičiami ugdant asmenybę. Analizė atskleidė, kad radikalios kaitos prielaidose glūdi būtinybė atsižvelgti į sociokultūrinius, politinius, ekonominius ir kt. visuomenės gyvenimo aspektus, todėl abejotina, ar vien tik meninis ugdymas galėtų atremti šių naujų šiuolaikinių priemonių sukurtą veržimąsi į jaunimo gyvenimus. Vienas iš sprendimų galėtų būti bendresnės (pvz., technologinės, vizualiosios, socialinės, informacinės ir kt.) kompetencijos ugdymas, kur kiekvienas dalykas galėtų būti savitai naudingas.

ENThe aim of the article is to analyze scopes of the modern visual artistic nurturing. Certain aspects of influence of new technologies on visual arts and the creative process are examined, today’s specifics of artistic expression of skill nurturing in the visual arts area are analyzed, traits of changes in art cognition nurturing are highlighted, prevailing trends of development of visual artistic nurturing are revealed, potential directions of transformation of visual artistic nurturing are evaluated and it is stated that the influence of modern technologies on visual arts and the creative process is enormous. The main peculiarities, characterizing the creative process are workability, virtuality, integration and interactivity. Technological, aesthetic and art synthesis aspects become especially important for visual artistic nurturing. The teacher’s role is changed from the provider of information into that of a consultant. Two trends of development of visual artistic nurturing are identified. The first is based by the position that artistic nurturing must be replaced by visual culture studies, since the youth gets more dependent on the aggressive visual culture. The second is based by the position that absolutization of visual culture distorts traditional aims of visual artistic nurturing, which are inalterable in the process of nurturing of a personality. The analysis revealed that prerequisites for a radical change bring the necessity to consider the socio-cultural, political, economic and other aspects of life of the society therefore it is doubtful that artistic nurturing alone would manage to withstand the invasion into young people’s life, created by the new modern tools. One of the possible solutions could be a more general nurturing of competence (technological, visual, social, information, etc.), where every subject would be of a special benefit.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Meniškumo patyrimu grindžiama ugdymo dvasingumo erdvė rengiant specialistą aukštojoje mokykloje / Rimantė Kondratienė. Ugdymo dvasingumas : kolektyvinė monografija / sudarė ir parengė Jonas Kievišas. Vilnius: Edukologija, 2012. P. 139-160, 543-544.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11914
Updated:
2018-12-17 11:58:17
Metrics:
Views: 17    Downloads: 7
Export: