Konzeptuelle Metaphorik und abstrakte Substantive

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Konzeptuelle Metaphorik und abstrakte Substantive
Alternative Title:
Metafora ir abstraktūs daiktavardžiai
In the Book:
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas abstrakčių daiktavardžių turinys svarbiausią dėmesį skiriant daiktavardžiams, kurie pavadina žmogaus vidinio pasaulio fenomenus. Šių daiktavardžių reikšmės atskleidimo būdą lemia jų denotatų pobūdis. Atsižvelgiant į abstrakcijos sampratą apskritai ir abstrakčiųjų daiktavardžių semantines ir junglumo ypatybes tiriami vidinio pasaulio fenomenus pavadinantys daiktavardžiai, kurie laikytini tikraisiais, grynaisiais abstraktais. Jų turinys, reikšmė yra tai, ką žmogaus sąmonė suvokia kaip realiai egzistuojantį dalyką. Tokių leksikos vienetų turinys turi būti tiriamas konceptualiųjų kategorijų požiūriu. Vidinio pasaulio fenomenus pavadinantys žodžiai jungiasi su konkretiems dalykams nusakyti skirtais predikatais. Matomų ir kitaip jusliškai patiriamų dalykų požymiai priskiriami nematomo pasaulio dalykams. Konceptualiąja metafora laikant vienos konceptualiosios srities požymių priskyrimą kitai tiriami žodžių junginiai su abstrakčiais daiktavardžiais "Seele", " siela", "Vernunft" ir "išmintis", išrinkti iš vokiečių ir lietuvių kalbų elektroninių tekstynų publicistikos dalių. Remiantis kognityvine metaforų teorija nustatyti daiktų, medžiagų, talpyklų ir asmenų požymiai, kurie priskiriami sielai ir išminčiai lietuvių ir vokiečių kalbose. Šie požymiai sudaro tam tikrą struktūrą. 'Vieta', 'funkcija' laikytini prototipiškiausiais daiktų požymiais. Išanalizavus abstrakčiųjų daiktavardžių turinį minėtu metodu atskleisti vokiečių ir lietuvių kalbose išreikštų sielos ir išminties vaizdinių panašumai ir skirtumai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Abstraktusis daiktavardis; Konceptualioji metafora; Metaforinė projekcija; Vaizdinys; Denotatas; Abstract noun; Conceptual metaphor; Metaphorical projection; Construct; Denotation.

ENThe article discusses the content of abstract nouns dedicating the main attention to the nouns, which are used to denote the phenomena of the inner world of a human being. The way for revelation of the meaning of such nouns is determined by the character of their denotations. Referring to the concept of an abstraction as a whole and the semantic and valency peculiarities of abstract nouns, the nouns, denoting the phenomena of the inner world, which should be considered the pure abstracts, are studied. Their content and meaning are what a person’s mind comprehends as a really existing notion. The content of such units of lexis must be studied in terms of conceptual categories. The words, denoting the phenomena of the inner world connect to predicates, intended for expressing specific things. The characteristics of visible or otherwise perceptible notions are attributed to those of the invisible world. While considering the attribution of characteristics of one conceptual area to another the conceptual metaphor, phrases with abstract nouns “Seele", "siela" (“soul”), "Vernunft" and "išmintis" (“wisdom”), taken from electronic textbooks in the Lithuanian and German languages, are studied. Referring to the cognitive metaphors theory the characteristics of objects, materials, receptacles and persons, attributed to soul and wisdom both in the Lithuanian and the German languages, are identified. The said characteristics shape a certain structure. “The place” and “the function” should be considered the most prototypical characteristics of objects. Upon analyzing the content of abstract nouns according to the said method, the similarities and differences of images of soul and wisdom, expressed in the German and in the Lithuanian language, are revealed.

ISBN:
9789955181712
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11909
Updated:
2013-04-28 17:22:32
Metrics:
Views: 8
Export: