Lietuvių nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos A serijos "Knygos lietuvių kalba" rengimo rezultatai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos A serijos "Knygos lietuvių kalba" rengimo rezultatai
Alternative Title:
Preparatory results of the Lithuanian national retrospective bibliography series A "Knygos lietuvių kalba" (Books in the Lithuanian language)
In the Journal:
Bibliografija. 2001, 2000, p. 34-44
Keywords:
LT
Knygos lietuvių kalba; Kontrolinis sąrašas; Lietuvos knygos (lietuvių kalba); Lietuvos nacionalinė retrospektyvioji bibliografija; Rodyklės.
EN
Books in the Lithuanian Language; Control list; Indexes; Lithuanian National Retrospective Bibliography; Lithuanian books (Lithuanian language).
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - išanalizuoti vieno iš nacionalinės bibliografijos programoje numatytų barų - A serijos leidinių rengimo rezultatus iki 1992 m., kai Lietuvos Knygų rūmai buvo perorganizuoti į Bibliografijos ir knygotyros centrą. Nors "Lietuvos TSR retrospektyvinės nacionalinės bibliografijos darbų plane (1961-1980 m.)" Knygų rūmai buvo įpareigoti 1962-1970 m. pateikti visus šios serijos 10 tomų, fiksuojančių bibliografinius duomenis apie 1547-1940 m. lietuviškas knygas, tačiau numatytu laikotarpiu pasirodė tik pirmasis tomas, skirtas 1547-1861 m. spaudai. Antrojo tomo pirmoji ir antroji knygos, apimančios 1862-1904 m. tarpsnį, išėjo 1985 ir 1988 m., dviejų dalių kontrolinis sąrašas "Knygos lietuvių kalba, 1905-1917" išleistas 1977 m. Išskiriami trys nacionalinės bibliografijos sudarymo etapai: pirmuoju rengiamos kontrolinės kartotekos, antruoju - kontroliniai spaudinių sąrašai, trečiuoju - spaudiniai aprašomi de visu ir rankraštis galutinai parengiamas spaudai. Kartotekų papildymas vyko nuolat. Remiantis sukaupta medžiaga buvo parengti ir didžiosioms Lietuvos bibliotekoms išsiųsti kontroliniai spaudinių sąrašai siekiant atskleisti nežinomus spaudinius, lietuviškus tekstus kitakalbiuose leidiniuose bei rankraščius, taip pat nustatyti kokie leidiniai kuriose bibliotekose saugomi. Straipsnyje pateikiama A serijos tomų sudarymo eiga, spaudinių paieškos Lietuvoje ir užsienyje rezultatai, išleistų tomų turinys ir surinktos medžiagos pateikimo problematika, detalizuojamas bibliografavimo objektas bei bibliografinio aprašo elementai.

ENThe aim of the paper is to analyse the results of preparation of series A publications – one of the national areas specified in the bibliography programme – before 1992, when the Lithuanian Chamber of Books was reorganised into the Centre of Bibliography and Book Science. Although the Chamber of Books was obliged by the Lithuanian SSR Retrospective National Bibliography Work Plan (1961–1980) to present in 1962–1970 all 10 volumes of this series, which record bibliographic data about Lithuanian books of 1547–1940, during the specified period only the first volume covering the press of 1547–1861 was published. Book 1 and 2 of Volume 2, covering the period 1862–1904, were published in 1985 and 1988; a two-part control list “Knygos lietuvių kalba, 1905–1917” [Books in Lithuanian, 1905–1917] was published in 1977. Three stages of compiling national bibliography are distinguished: 1) control card files are made; 2) control lists of printings are compiled; 3) the printings are described de visu and the manuscript is finally prepared for printing. The card files were constantly updated. Based on accumulated material, control printing lists were compiled and sent to the major Lithuanian libraries in order to reveal unknown printings, Lithuanian texts in foreign language publications, and manuscripts, also to identify which publications are stored in which libraries. The paper presents the course of compilation of series A volumes, the results of printing search in Lithuania and abroad, the content of published volumes and the problems of presentation of collected material, and gives a detailed description of the object of bibliography as well as the elements of bibliographical entry.

ISSN:
1392-1991
Related Publications:
Kiek knygų lenkų kalba buvo išspausdinta XVI a. Lietuvoje? : recenzija / Alma Braziūnienė. Knygotyra. 2021, t. 77, p. 384-391.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11892
Updated:
2020-07-28 20:26:26
Metrics:
Views: 10
Export: