XIX a. pabaigos – XX a. I pusės meninių judėjimų įtaka studijinio stiklo susiformavimui ir raidai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XIX a. pabaigos – XX a. I pusės meninių judėjimų įtaka studijinio stiklo susiformavimui ir raidai
Alternative Title:
Influence of artistic movements (late 19th – early 20th c.) on formation and development of studio glass
In the Journal:
Menotyra. 2007, t. 14, Nr. 3, p. 32-42
Keywords:
LT
19 amžius; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lietuva (Lithuania); Judėjimai / Movements; Menas / Art; Meno stiliai / Art styles.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjamas XIX a. pabaigos - XX a. I pusės teorijų ir meninių krypčių poveikis XX a. meninio stiklo raidai bei naujoms meninėms apraiškoms šios srities mene. Teigiama, jog naujos kūrybinės formos bei modernistiniai judėjimai XX a. II pusėje skatino gilesnę individualios kūrybos metodų plėtotę ir stiklo meno pokyčius bei atsinaujinimą vaizduojamosios dailės linkme. Analizuojama XX a. unikalios autorinės stiklininkystės pradžia ir tolesnis šios meno srities rutuliojimasis JAV, Europos ir Lietuvos stiklo studijose (dirbtuvėse). XX a. pabaigoje studijinio stiklo plėtotės dėka nuosekliai pratęstas XIX a. pabaigos teoretikų deklaruotas kūrybinio, individualaus meninio darbo siekis. Studijinio stiklo judėjimas atvėrė kelią stiklo meno unikalumui, kurio nebuvo galima tikėtis pramoninėje gamyboje, taip pat gilesniam stiklo medžiagos savybių išryškinimui, aukštesniam profesionalumui, amato technikų įvaldymui. Straipsnyje pristatoma studijinio stiklo problematika, analizuojama jo ištakos, raida, poveikis meninio stiklo atsinaujinimui pasaulio praktikoje ir Lietuvoje. Į tai žvelgiama pro istorinę prizmę išryškinant unikaliosios taikomosios dailės raišką ir iš dalies studijinio stiklo atsiradimą inicijavusius teorinius bei praktinius judėjimus, svariausiai nulėmusius bei protegavusius individualų kūrybos būdą tiek XIX a. pabaigoje, tiek ir XX amžiuje.Reikšminiai žodžiai: Europa; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Menas; Taikomasis; Judėjimai; Įtaka; Stiklas; Meninis; "Art Deco"; "Art nouveau"; Modernas; Taikomoji; Europe; Performance; Glass; Art Deco; Art Noveau; Modern.

ENThe influence of the theories and artistic directions of the end of the 19th – begining of the 20th century on the development of art glass and new artistic manifestations in this branch of art is analysed in this article. It is stated that new creative forms and modernistic movements in the 2nd part of the 20th century encouraged a deeper development of the individual creation methods and the changes of glass art and the renewal in the direction of descriptive art. The beginning of unique auteur glass art of the 20th century and further developments in this field of art in the USA, European and Lithuanian art studies (workshops) is analysed. At the end of the 20th century thanks to the development of the workshop the attempt for individual, creative artistic work declared by the theoreticians of the 19th century was continued. The workshop glass movement opened the way to a unique glass art which could not have been envisioned in industrial production, and also for the deeper highlighting of glass’s material characteristics, higher professionalism and mastering of the handicraft techniques. The topic of workshop glass is presented in the article, its sources, development and influence on the renewal of artistic glass in global practice and Lithuania is analysed. This is considered through a historical perspective by highlighting the manifestation of the unique applied art and theoretic and practical movements which partially initiated the appearance of workshop glass and most strongly determined and protected the method of individual creation both at the end of the 19th century and in the 20th century.

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11851
Updated:
2018-12-17 11:58:09
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: