Consumers' society: feminist dimension

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Consumers' society: feminist dimension
Alternative Title:
Vartojimo visuomenė: feministinis aspektas
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2001, Nr. 4, p. 44-53
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Moterys / Women.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjami vartojimo visuomenės bruožai, aptariami moterų kaip atskiros grupės poreikiai ir vartojimo ypatumai. Pabrėždama feministinės analizės, suteikiančios prioritetą moterų patyrimui, svarbą, autorė remiasi moterų požiūrių, jų veiklos būdų, vartojimo kultūros tyrimų medžiaga. Pastebima kai kurių grupių tendencija hedonizmo link - atsakas į asketinį socialistinio meto vartojimą; materialinėje srityje pasireiškia orientacijos į vakarietišką gyvenimo būdą ir kultūrą, civilizacines normas. [...] Žmonių gyvenimo būdas konstruojamas iš istorinio paveldo, dabarties bei naujai, globalizacijos kontekste įsisavintų gaminių bei vertybių, simbolių. Vartojimo modeliai jungia ir atskiria įvairius socialinius sluoksnius, sukuria jų skirtingą galią. Išryškėja turtingieji (politikai, valdininkai, firmų savininkai, užsiimantys komercija ir panašiai) bei kuklieji (pensininkai, biurų tarnautojai, studentai, bedarbiai). Modelių firmų, dizainerių paslaugomis ypač naudojasi turtingos moterys, kurioms būdingos estetinės, žaidybos, erotiškumo (seksualaus kūno) vertybės, gyvenimas virtualiame bei realiame ar įsivaizduojamame prabangos pasaulyje, įtampa tarp būtinumo savo poreikius suvaržyti ir norimų daiktų. Vyresnėms moterims artima kukli, su religinėmis vertybėmis siejama gyvensena. Kaip svarbūs momentai pabrėžiami visuomenės individualizacijos ir naujų solidarumo formų kūrimasis. Straipsnyje taip pat aptariami kai kurie moterų sociologinių tyrimų metodologiniai ir metodiniai aspektai, vartojimo reikšmė moterų identiteto formavimuisi, elgesio erdvėje ypatumai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Moterų tyrimai; Vartojimo ypatumai; Vartojimo erdvės; women's research; Consumption features; Consumption space.

ENThe article examines the traits of consumer society and discusses the needs and peculiarities of consumption by women as an individual group. While emphasizing the importance of a feministic analysis, which provides the priority to women’s experience, the author bases her views on women’s worldview, the ways of their activities and the materials of studies of the consumer culture and notes a trend towards hedonism in certain groups, which is a response to the ascetic consumption of art of the socialist period; orientations towards the Western way of life, culture and norms of civilization manifest themselves in the material area. [...] The people’s way of life is constructed from the historical heritage, the present and the symbols of products and values, which are utilized in a new way, i. e. in the context of globalization. The consumption models connect and divide different social layers and create their different power. There emerge the rich (politicians, officials, commercial enterprise owners, etc.) and the moderate (pensionaries, office workers, students and unemployed persons). The services, provided by designer companies are especially widely used by rich women with esthetical, playful and erotic values, living in the real, virtual or imaginary world of excess, who characterize with the tension between the necessity to restrain their needs and the desired objects. Women of the senior age characterize with a moderate lifestyle, related with religious values. Such important moments as the development of individualization of the society and new forms of solidarity are emphasized. The article also discusses certain methodological and methodical aspects of sociological studies of women, significance of consumption for formation of women’s identity and the peculiarities of their behaviour.

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
  • Sociology - Lithuania / Anelė Vosyliūtė. Three social science disciplines in Central and Eastern Europe : handbook on economics, political science and sociology, 1989-2001 / edited by Max Kaase and Vera Sparschuh. Berlin: Social Science Information Centre (IZ), 2002. P. 467-483.
  • Standardization and adaptation in international advertising : the concept and case study of cultural and regulatory peculiarities in Lithuania / Juozas Ruževičius, Rūta Ruževičiūtė. Verslo ir teisės aktualijos. 2011, t. 6(2), p. 286-301.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11785
Updated:
2018-12-17 10:51:03
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: