Sugrįžimo keliu : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sugrįžimo keliu: recenzija
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2002, Nr. 1, p. 82-84
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Vacio Bagdonavičiaus knyga "Sugrįžti prie Vydūno" (2001). Pasak recenzentės, knyga "Sugrįžti prie Vydūno" – tai periodikoje išsibarsčiusių autoriaus mokslinių straipsnių, esė, interviu, taip pat mokslinėse konferencijose, seminaruose, įvairiuose kultūriniuose renginiuose perskaitytų pranešimų, kalbų rinkinys, vaizdžiai atspindintis ilgą ir sudėtingą, toli gražu nebaigtą Vydūno fenomeno sugrįžimo/sugrąžinimo Tėvynėn po ilgų tylos metų kelią. Recenzijos autorės nuomone, V. Bagdonavičius rekonstruoja platų istorinį-kultūrinį bei socialinį-politinį kontekstą, kuriame radosi ir skleidėsi Vydūno mokymo bei veiklos principai ir kuris formavo Vydūną kaip asmenybę bei kūrėją. Nors recenzentė negaili komplimentų knygos sudarytojui, vis dėlto ji pasigenda aiškesnio mąstytojo vaizdo Didžiosios Lietuvos kontekste, kaip antai: vydūniškųjų tautos ir kultūros sampratų bei Vydūno humanizmo koncepcijos vietos lietuvių filosofijoje, Vydūno iškeltos kalbos problemos santykio su kitų lietuvių filosofų kalbos problemos traktavimu platesnės analizės. Taip pat knygoje "apeinama" Vydūno "vienišumo", jo ignoravimo, tema. Recenzentė apibendrina, kad recenzuojamos knygos tekstai labai nuoširdūs, įtaigūs, parašyti šiuo metu Lietuvoje ryškiausio Vydūno idėjų išpažinėjo, rimčiausio jo kūrybinio palikimo tyrinėtojo. Tai esanti knyga, skirta ne tik Vydūno kūrybos bei veiklos analizei, jos recepcijos vingiams lietuvių kultūroje. Tai ir savotiškas įvadas į XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Mažosios Lietuvos arba Prūsų lietuvių kultūrą apskritai.Reikšminiai žodžiai: Filosofinis mokymas; Literatūrinis palikimas; Vaclovas Bagdonavičius; Vydūnas; Philosophic teaching; Literary heritage; V. Bagdonavičius; Vydūno filosofija; Kultūra; Philosophy of Vydūnas; Culture.

ENThe review discusses book Sugrįžti prie Vydūno (en. Return to Vydūnas) by Vacys Bagdonavičius (2001). According to the reviewer, the book Sugrįžti prie Vydūno is the collection of author’s scientific articles scattered in various periodicals, essays, interviews, as well as reports read and speeches delivered at various scientific conferences, seminars and cultural events, vividly reflecting the long and complex way, far from complete, of Vydūnas phenomenon return to homeland after long years of silence. As the author of review comments, V. Bagdonavičius reconstructs a wide historical, cultural and socio-political context in which principles of Vydūnas teaching emerged and unfolded, and which shaped Vydūnas as a personality and creator. Although reviewer generously praises compiler of the book, however, she would like to see a clearer picture of the thinker in the context of the Great Lithuanian, such as: concepts of nation, culture and humanism formed by Vydūnas in the philosophy of local Lithuanians, a wider analysis of the relationship of language problems raised by Vydūnas, to the treatment of language problems suggested by other Lithuanian philosophers. The book also “bypasses” the topic of Vydūnas’ “loneliness”, and his ignorance. Reviewer concluded that texts of the book in question are very sincere, suggestive, and written by the brightest confessor of Vydūnas ideas and the most solemn scholar of his creative legacy. This is the book intended dedicated for the analysis of Vydūnas’ creative works and activities, but also to of its reception curves in Lithuanian culture. It also represents kind of an introduction to the Prussian Lithuanian culture of the end of 19 – beginning of 20 century, in general.

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11752
Updated:
2018-12-17 11:00:07
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: