Pedagogų pasiskirstymo Lietuvos pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose įtaka švietimo institucijų kaitai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų pasiskirstymo Lietuvos pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose įtaka švietimo institucijų kaitai
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2001, Nr. 2, p. 43-53
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogai / Pedagogues.
Summary / Abstract:

LTPagrindinė ir vidurinė mokykla yra bazinės švietimo institucijos, kurios sudaro sąlygas įgyti atitinkamą išsilavinimą. Savo ruožtu mokytojas yra svarbiausias švietimo paslaugų teikėjas. Nuo kvalifikacijos, kompetencijos, sociokultūrinio pasirengimo priklauso ne tik teikiamų švietimo paslaugų kokybė, bet ir konkrečios švietimo institucijos realios galimybės deramai atlikti savo funkcijas. Mokytojų pasiskirstymas pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose kaip tik ir padeda geriau suvokti konkrečios institucijos funkcionavimo sąlygas ir aplinkybes, realias problemas, kurios trukdo pačioms institucijoms atsinaujinti ir provokuoja ieškoti adekvačių sprendimų. Straipsnyje, remiantis statistiniais duomenimis, analizuojama pedagogų pasiskirstymo Lietuvos pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose įtaka švietimo institucijų kaitai. Aptariamas mokytojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes, išsilavinimą, pedagoginio darbo stažą, kvalifikaciją, nagrinėjami pasiskirstymą lemiantys veiksniai. Pasirinktų rodiklių pagrindu išryškinami Lietuvos ypatumai ES šalių kontekste. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: švietimo sistema; Mokytojas; Mokytojo kompetencijos; Mokytojų struktūra; Education system; Teacher; Teacher's qualification; Structure of the teaching stuff.

ENThe comprehensive and secondary school are the basic educational institutions, which form the conditions for acquisition of a corresponding education. In turn, the teacher is the most important provider of the educational services. The qualification, competence, and socio-cultural readiness of the teacher determine both the quality of the provided educational services and the real possibilities of the specific educational institution to perform its functions in an appropriate manner. It is the distribution of teachers in the comprehensive and secondary schools that helps to get a better understanding of the conditions and circumstances of functioning of the specific institution and the real problems, which hinder the institutions themselves to renew and provokes searching for adequate solutions. The article, referring to the statistical data, analyzes the influence of distribution of pedagogues at comprehensive and secondary schools of Lithuania on the development of educational institutions, discusses the distribution of teachers against age groups, education, pedagogical work record, qualification, examines the factors, determining such distribution and highlights the peculiarities of Lithuania in the context of the European Union Member States on the basis of the selected indicators.

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11720
Updated:
2018-12-17 10:51:00
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: