Integration of road infrastructure into the Trans-European Networks as the precondition for convergence of Lithuanian micro-regions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Integration of road infrastructure into the Trans-European Networks as the precondition for convergence of Lithuanian micro-regions
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2005, Nr. 34, p. 141-160
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Infrastruktūra; Keliai (automagistralės ir kt.); Tarptautiniai transporto koridoriai; Regionai; Konvergencija; Transportas; Europos Sąjunga (European Union).
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Keliai (automagistralės ir kt.); Konvergencija; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Transportas / Transport.
Summary / Abstract:

LTSiekiant efektyvaus vieningos rinkos funkcionavimo ES, transporto, kaip vieno iš sėkmingų ekonomikos funkcionavimo veiksnių, infrastruktūros modernizavimo klausimas imtas spręsti Europos Komisijos ir Parlamento lygmeniu. Dėl šios priežasties minėtų institucijų aprobuotai Trans-Europinių tinklų (Tarptautinių transporto koridorių) programai keliami tokie uždaviniai: užtikrinti ES įmonių konkurencingumą bei paspartinti ES regionų konvergencijos procesus. Darbe apibendrinamos regionų raidos teorijos bei transporto infrastruktūros plėtros principai. Teoriniai sprendimai taikomi praktiniams Lietuvos mikroregionų konvergencijos procesams, sąlygotiems transporto infrastruktūros plėtros, tirti. Lietuvos mikroregionų konvergencija nagrinėjama Lietuvos kelių transporto infrastruktūros, integruojamos į Trans-Europinius tinklus, poveikio ekonomikai kontekste, kadangi būtent kelių arterijos realiai funkcionuoja kaip Tarptautinių Koridorių struktūros dedamoji. [Iš leidinio]

ENSeeking effective functioning of a unified market in the EU, the question of modernisation of transport infrastructure, as one of the most effective factors of the economy’s functioning, was addressed at European Commission and European Parliament level. These institutions’ endorsement of the program of the Trans-European Network (International Transport Corridor) raises certain issues: ensuring EU firms’ competitiveness and hastening EU regional convergence processes. The article addresses the principles of regional development theory and transport infrastructure development. Theoretical solutions are applied to the analysis of the practical process of convergence of Lithuania’s micro-regions, which is conditioned by transport infrastructure. The convergence of Lithuania’s micro-regions is studied in the context of the economic effect of Lithuania’s road transport infrastructure being integrated into Trans-European networks, since road arteries function in reality as a component of International Transport Corridors. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1171
Updated:
2018-12-20 23:04:33
Metrics:
Views: 37    Downloads: 1
Export: