Kelio pradžia – tarpukario Vilniuje: 95-osios Albino Žukausko gimimo metinės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kelio pradžia – tarpukario Vilniuje: 95-osios Albino Žukausko gimimo metinės
In the Journal:
Lituanistica. 2007, Nr. 2, p. 79–91
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Poezija / Poetry; Socialinė struktūra / Social structure.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas rašytojo Albino Žukausko 95-osioms gimimo metinėms paminėti. Albinas Žukauskas gimė 1912 m. Seinų apskrityje, Bubelių kaime. Anksti pradėjo rašyti eilėraščius, daug skaitė, mokėsi savarankiškai. 1935 m. baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją, 1937--1939 m. mokėsi Aukštojoje žurnalistų mokykloje Varšuvoje. Jau pirmasis poezijos rinkinys "Laikai ir žmonės" (1938) atskleidė stiprų ir savitą A. Žukausko, valstietiškos prigimties Vilniaus krašto poeto, epinį talentą. Jau pirmuoju savo rinkiniu jis pasireiškė kaip vienas žodingiausių lietuvių poetų. Knygoje nemaža gyvų, originalių metaforų, palyginimų, personifikacijų. Straipsnio autorės nuomone, A. Žukauskas -- ne tik valstietiškos prigimties, bet ir valstietiškos pasaulėjautos poetas, grąžinęs į poeziją natūralų, stiprų, tikrą santykį su žeme, gamta, žmogumi, laiku, laime, drąsiai ir sodriai kalbantis apie meilę ir neapykantą, gyvenimą ir mirtį. Tiek poezijos, tiek novelių rinktinės "Žemė plaukia į pietus" (1939) pagrindinė tema -- Vilniaus krašto lietuvis valstietis gaivalingame gamtos darbų ir nelaimių sūkuryje. Miestas A. Žukauskui liko svetima, neprijaukinta, net bauginanti erdvė. Labiausiai to meto eiliuoto poetinio pasakojimo spektrą papildė A. Žukauskui būdingos žmogiškosios būties įžvalgos, gilus ryšys su praeities kartomis ir įvykiais, pasakojimo paprastumas, po kuriuo -- sudėtingas ir skaudus žmogaus likimas.Reikšminiai žodžiai: Eilėraštis; Vilniaus kraštas; Poetinė mokykla; Regioninė kultūra; Kūryba; Valstietiška pasaulėjauta; žemė; Gamta; žmogus; Artojas ir dirva; Socialinė neteisybė; Motyvas; Epinis talentas; Gaivališkumas; žodingumas; Metafora.

ENThe article is dedicated to commemoration of the 95th anniversary of birth of writer Albinas Žukauskas. Albinas Žukauskas was born in 1912 in Bubeliai village of Seinai district. He started writing poetry at an early age, read a lot and studied self-sufficiently. In 1935 he graduated from Vytautas Magnus Gymnasium, in 1937--1939 he studied at a higher educational institution for journalists in Warsaw. Already his first collection of poetry "Laikai ir Žmonės" (1938) revealed the strong and peculiar epic talent of the peasant poet of Vilnius area. He manifested as one of the most voluble Lithuanian poets. The book is full of live and original metaphors, comparisons and personifications. In the opinion of the author of the article, A. Žukauskas is a poet of not only peasant origins, but also of a peasant worldview, since he managed to return to poetry the natural, strong and true relation with nature, earth, man, time and happiness and talked bravely of love and hate, of life and death. The main subject of his collection of poetry and novellas "Žemė Plaukia į Pietus" (1939) is a Lithuanian peasant from Vilnius area in the turmoil of labour and disasters. To A. Žukauskas the city remained a strange, foreign and even intimidating environment. The spectrum of poetic narration of the time was mostly supplemented by A. Žukauskas’s insights of human existence, his strong relation with the generations and events of the past and simplicity of his storytelling, underlying the complicated and painful fate.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11629
Updated:
2018-12-17 11:57:49
Metrics:
Views: 16    Downloads: 5
Export: