Žemaičių muzikinis dialektas: intonaciniai modeliai ir artikuliacija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaičių muzikinis dialektas: intonaciniai modeliai ir artikuliacija: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
264 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2007 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Samogitian musical dialect: intonation models and articulation Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2007 56 p
Summary / Abstract:

LTTai – pirmasis žemaičių regioninę dainavimo tradiciją analizuojantis darbas, savalaikis ir reikalingas etnomuzikologijos mokslui bei folkloro praktikai. Jo tikslas – įrodyti, kad žemaičių liaudies dainų išskirtinumą, interpretacijos savitumą atskleidžia pamatinių melodinių-intonacinių struktūrų funkcionavimas bei tarmės ir melodijos artikuliacijos sąveika. Tyrimo objektas – įvairių žanrų žemaičių dainuojamosios tautosakos pavyzdžiai, išsaugoję būdingus melodikos bruožus ir tarmės ypatumus. Taip pat analizuojamos dainuojamosios tautosakos pateikėjų pastabos, komentarai, kurie nusako tradicinio dainavimo specifiką ir sudaro savitą liaudies terminų žodyną. Darbas originalus tarpdalykiniais objekto ir metodų aspektais – čia pritaikomos etnomuzikologijos, kalbotyros, akustikos, sociologijos žinios ir metodai. Darbe aptartos žemaičių dainuojamosios tradicijos paplitimo ribos, muzikinio dialekto formavimosi ir raidos tendencijos. Analizuoti archajinio intonavimo tipai, nustatyti dominuojantys intonaciniai modeliai, detaliai ištyrinėta kvintos intonacinio komplekso struktūra ir raiška liaudies dainose. Kalbos ir muzikos artikuliacijos tyrimui pritaikyta fonetinė analizė. Tai padėjo verifikuoti empiriškai, iš klausos nustatytus artikuliacijos dėsningumus, tarmės bruožų transformacijos priežastys. Sugretinus informatoriaus ir tyrinėtojo diskursus, analizuota liaudies dainos artikuliacija pateikėjų žodyne. [LMT]

ENThis is the first work analysing the Samogitian regional singing tradition. The work is timely, and necessary for the science of ethnomusicology and folklore practice. Its purpose is to prove the uniqueness of Samogitian folk songs. The peculiarity of interpretation is revealed by the functioning of underlying melodic-intonation structures and the interaction of the dialect and melody articulation. The object of the research is the examples of Samogitian folkloric singing of different genres which have preserved the typical melodic features and particularities of the dialect. The notes and comments of lyrical folklore providers which define the specificities of singing and form a unique vocabulary of folk terms are also analysed. The work is original for the interdisciplinary aspects of the object and methods – ethnomusicology, linguistics, acoustics, sociological knowledge and methods are applied here. The boundaries of diffusion of the Samogitian singing tradition, and tendencies of musical dialect formation and development are discussed in the paper. The various types of archaic intonation are analysed, the prevailing intonation models are detected, and the structure of quint intonation complex and its expression in folk songs is explored in detail. Phonetic analysis is applied to the research of language and music articulation, this helped to empirically verify the tendencies of articulation detected aurally, and the reasons for the transformation of the dialect characteristics. The articulation of a folk song in the vocabulary of providers was analysed by comparing the discourses of the informer and the researcher.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11591
Updated:
2022-02-07 20:09:05
Metrics:
Views: 8
Export: