Šeimos įtaka pasiekimams mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos įtaka pasiekimams mokykloje
Alternative Title:
Family influence on school performance
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2004, t. 13, p. 28-43
Keywords:
LT
Mokykla / School; Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTViena aktualiausių šio meto problemų – stoka tyrimų, kurie atsakytų į klausimą, kokie veiksniai šeimoje daro įtaką moksleivių elgesiui mokykloje. Šio tyrinėjimo tikslas ir yra atskleisti šeimos veiksnių įtaką bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių elgesio ypatumams. Tyrimas buvo atliktas taikant mokslinės literatūros analizę, apklausos metodą bei statistinę duomenų analizę. Atliekant moksleivių apklausą buvo sudarytas 236 atvejų klausimynas su galimybėmis rinktis iš daugelio atsakymų. Klausimynas buvo sudarytas taip, kad atspindėtų moksleivių nuomonę apie jų socialinę aplinką – kaimynus, mokyklą, draugus ir šeimas, taip pat jų psichologinę sveikatą ir elgesį mokykloje. Buvo apklausta virš tūkstančio 8 kl. moksleivių. Straipsnyje pateikiama tik dalis rezultatų. Duomenų analizė parodė, kad aukštesnė šeimos integracija, socialinė tėvų parama, akademinis namų klimatas, tėvų vykdomas ugdymo stebėjimas susijęs su geresniu elgesiu mokykloje: lankomumu, įvertinimais, veikla. Priešingai, nesaugumas namie, šeimos psichosocialinės ir materialinės problemos yra susiję su blogesniu elgesiu mokykloje, taigi šie veiksniai gali būti vertinami kaip rizika. Riziką galima apibrėžti kaip bet kokią įtaką, kuri didina galimybę susidurti su rimtesnėmis problemomis, nuolatinį problemiškų sąlygų buvimą. Rizika gali tapti ir individualūs bruožai, ir aplinkos grėsmės, ir sukrečiantys gyvenimo įvykiai. Apsaugos veiksniai, esantys individuose ar jų aplinkoje, padeda sumažinti rizikos poveikį. Moksleivių sėkmei mokykloje daro įtaką rizikos ir apsaugančių veiksnių, kuriuos jie patiria savo socialinėje aplinkoje, pusiausvyra.Reikšminiai žodžiai: Šeima; Mokykla; Mokymasis; Motyvacija; Ugdymas.

ENOne of the most urgent problems of today is a lack of investigations, which would answer to the question of what factors in the family exert influence of pupils’ behaviour at school. The aim of this investigation is to reveal the impact of family factors on peculiarities of pupils’ behaviour at a school of general education. The investigation was carried out applying the analysis of scientific literature, a survey method and the analysis of statistical data. When conducting the pupils’ survey a questionnaire of 236 cases with the possibilities to choose from many answers was made. It was made in such way that it should reflect the pupils’ opinion about their social environment – neighbours, school, friends and families, as well as their psychological health and behaviour at school. Over one thousand eight-formers were surveyed. Only a part of the results is presented in the article. The analysis of the data showed that higher integration of the family, social assistance of parents, an academic climate at home and parents’ supervision are related to a better behaviour at school; attendance, evaluation and activities. On the contrary, insecurity at home, psychosocial and material problems of the family is related to a worse behaviour at school, hence these factors can be regarded as a risk. The risk can be defined as any influence, which increases the possibility to encounter more serious problems, constant existence of problematic conditions. Risk\k can also be individual features and environmental threats, as well as tragic events in life. Environmental factors present in individuals or their environment help reduce the effect of the risk.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1155
Updated:
2018-12-17 11:20:05
Metrics:
Views: 67    Downloads: 21
Export: