Социально-этнические проблемы интеграции в Латгалии девяностых годов : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Социально-этнические проблемы интеграции в Латгалии девяностых годов: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
152 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 1999. Bibliografija.
Keywords:
LT
Daugpilis; Lietuva (Lithuania).
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Sociāli etniskās integrācijas problēmas Latgalē deviņdesmitajos gados Daugavpils : Saule, 1999 55 p
Summary / Abstract:

LTLatgalos regionas yra išskirtinis lyginant su kitas Latvijos regionais, nes ten gyvena labai daug tiek didelių, tiek mažų etninių grupių. Disertacija skirta etnosocialinių ir etnodemografinių pokyčių, vykusių Latgaloje pereinamuoju 90-tųjų metų periodu, priežasčių ir ypatumų analizei. Darbu siekta atskleisti visų Latgalos regiono gyventojų etninių grupių etninės integracijos specifiką. Svarbiausi tyrimo metodai buvo a) statistiniai gyventojų surašymo dokumentai, einamoji gyventojų apskaita, Latvijos gyventojų registras; b) Latgalos gyventojų visuomenės apklausos monitoringas, sociologinė Daugpilio regiono ir Latvijos gyventojų apklausa, Daugpilio tam tikrų žmonių grupių (migrantų, pedagogų) apklausa; d) Latgalos migracijos dokumentų kontentanalizė; e) kartografinis metodas. Disertacijos įvade apžvelgiami etninės integracijos Latgaloje ypatumai, aptariami etnodemografinių procesų įtakos mechanizmai Latgalos gyventojų skaičiaus ir sudėties pokyčiams, analizuojami migraciniai regiono procesai. Daromos išvados apie etninių grupių specifiką, gyventojų skaičiaus ir geografinio pasiskirstymo svyravimus, migracijos procesus. Regione 1990-taisiais susiformavo krizinė demografinė situacija - darbe analizuojamas mirtingumo lygis, prieaugis ir kiti su tuo susiję aspektai, krizės priežastys. Daugelis regiono problemų kyla dėl lėtos kalbinės integracijos - aptariamos su kalba susijusios problemos, pateikiamos rekomendacijos apie latvių kalbos mokymo programą bei švietimo sistemą. Aptariama gyventojų demografinė struktūra, užimtumo ir nedarbo problemos, susiformavusi tapatumo krizė bei savimonės pokyčiai.

ENThe Latgala Region is exceptional in comparison to other Latvian Regions because of many large and small ethnic groups living there. This thesis intends to analyse the reasons for, and particularities of ethno social and ethno demographic changes which took place in Latgala during the transition period of the 90's. This work attempts to reveal the specificities of ethnical integration of all ethnical group population in Latgala Region. The most important research methods are as follows: a) inhabitant statistical registration documentation, current population accounting, register of Latvian inhabitants; b) monitoring of Latgala inhabitant community survey, sociological survey of Daugpilis Region and Latvian inhabitants, survey of certain population groups in Daugpilis (migrants, pedagogues); d) content analysis of Latgala migration documentation; e) cartographic method. The particularities of ethnic integration in Latgala, mechanisms influencing ethno demographic processes related to the changes in number and structure of Latgala population are reviewed in the introduction of the thesis, and the migration processes of the region are analysed. Conclusions are made on the specificities of ethnic groups, fluctuations in size of population, and geographical distribution and migration processes. This paper analyses the critical demographical situation formed in the region in 1990 – the level of mortality, the increase of population and other aspects related to the crisis. Many regional problems arise because of slow linguistic integration ‒ issues related to the language are discussed, recommendations on the Latvian language teaching programme and educational system are provided. Demographic structure, occupation and unemployment problems, the identity crisis, and changes in self-awareness are discussed.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11547
Updated:
2022-02-07 20:09:41
Metrics:
Views: 14
Export: