Tarnybinė teisė ir policijos tarnybinės teisės kūrimo Lietuvoje problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarnybinė teisė ir policijos tarnybinės teisės kūrimo Lietuvoje problemos: disertacija
Alternative Title:
Military law and the problems of creating police law in Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
121 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės akademija, 1998. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT1990 m. kovo 11 paskelbus Nepriklausomybę, pradėtas Lietuvos valstybės kūrimas. Dėl konceptualiai priešingo sovietinio požiūrio į viešųjų santykių administravimą, teisinės demokratinės valstybės kūrimas tai pat buvo labai sudėtingas procesas [...]. Disertacijoje analizuojama Vakarų valstybių valdymo patirtis, siekiama apibrėžti valstybės tarnybų pereinamojo laikotarpio teisinio reguliavimo problemas naujai kuriamų nacionalinių institucijų sistemos požiūriu. Tai sudėtingos problemos: senojo valdymo modelio laužymo ir socialinių, psichologinių, etinių nuostatų bei valdininkijos elgesio stereotipų performavimo laikotarpis, reikalaujantis išsamių mokslinių studijų. Darbo naujumas pasireiškė tuo, kad buvo pateikta tarnybinės teisės koncepcija, apibrėžta kaip naujai besiformuojanti ir labai savita teisinio reguliavimo sritis bei suformuluota policijos tarnybinės teisės koncepcija. Pateikta Lietuvos mokslinėje literatūroje diskrecinės teisės samprata, atskleistas jos santykis su teisės normomis, analizuojami policijos ir kitų statutinių (sugriežtintos drausmės) institucijų įstatymų įgyvendinimo savitumai plėtojant pareigūnų diskreciją, tirtos pareigūnų diskrecinės valdžios kontrolės galimybės; pateikti pasiūlymai, kaip taikyti „liberalias tarnybą reglamentuojančias taisykles“, t.y. dalykinę etiką, etikos įstatymus ir kt. didinant tarnybų ir pareigūnų atsakomybę. Autorius atliko išsamius sociologinius tyrinėjimus (apklausta daugiau negu 700 policijos pareigūnų ir per 600 civilių asmenų), padėjusius teorines idėjas sieti su laikmečio praktika. [Iš leidinio]

ENWhen Independence was declared on March 11 1990, Lithuania began to develop as a state. The legal forming of a democratic state was an extremely complex process, due to the conceptually conflicting Soviet attitude and the administration of social relations […]. This dissertation analyses the experience of Western state government and seeks to outline the problems of the state’s interim legal regulation from the point of view of creating a new system of national institutions. There were complex problems: breaking down the old model and the social, psychological and ethical statutes and the leaders’ stereotypical behaviour during this period, which require extensive research. The newness of the work highlights that what was proposed as a concept of military law, was defined as a field that was still in formation and with very distinct legal regulation, and the concept of a police law was formed. The understanding of discretionary law in Lithuanian scientific literature and its relation to norms of law is considered, the singularities of imposing police and other statute (stricter forms of discipline) institutions are analysed, the options for the discretionary management control of officers are studied. Recommendations are made for applying ‘liberal service regulation rules’, i.e. clear ethics, ethical regulation and others which increased the responsibility of officers. The author conducted extensive sociological research (questioning more than 700 officers and 600 citizens) to help establish the theoretical ideas related with the interim period.

Subject:
Related Publications:
Prokuroro diskrecinės valdžios kontrolė vykdant baudžiamąjį persekiojimą / Rima Ažubalytė. Jurisprudencija. 2003, Nr. 41 (33), p. 49-59.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11518
Updated:
2022-02-07 20:08:18
Metrics:
Views: 24
Export: