Materialinių išteklių vartojimo vertinimas ir valdymas plėtojant rinkos ūkį Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Materialinių išteklių vartojimo vertinimas ir valdymas plėtojant rinkos ūkį Lietuvoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1995.
Pages:
127 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 1995. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Evaluation and governing of material resources utilisation process while developing market economy in Lithuania Vilnius, 1995 16 p
Summary / Abstract:

LTRinkos ekonomikos mechanizmas, palyginus su ankstesne ekonomine sistema, sukuria visiškai skirtingą aplinką, sąlygas ir faktorius, veikiančius materialinių išteklių kiekius ir srautus ir jų sunaudojimo procesą. Nors rinkos ekonomikos plėtra sąlygojo tai, kad pradėjo funkcionuoti savireguliacijos mechanizmas, materialinių išteklių efektyvaus panaudojimo problema liko ir netgi tapo dar sudėtingesnė. Ekonomikos struktūrinės disproporcijos, skirtingų produktų techninis-technologinis lygis leidžia suformuluoti hipotezę, kad, vystantis rinkos ekonomikai Lietuvoje, materialinių išteklių vartojimo proceso valdymas yra nepriklausoma ekonomikos reguliavimo problema, ir norint šią problemą išspręsti reikalingos ekonomiką reguliuojančių institucijų pastangos. Disertacijos tikslas yra pagrįsti materialinių išteklių problemą naujomis Lietuvos ekonomikos sąlygomis, nustatyti materialinių išteklių, kaip gamybos faktoriaus, analizės kriterijus, įvertinti aplinką, sąlygas ir faktorius, kurie įtakoja išteklių naudojimo kokybę, ir, remiantis analize, pagrįsti galimybes ir metodus įtakoti išteklių naudojimo procesą. Disertacijoje materialiniai ištekliai nagrinėjami kaip gamybiniai žmonių (visuomenės) ryšiai su šiais ištekliais ekonominiuose procesuose, siekiant suprasti esamą socialinę-ekonominę aplinką, atsižvelgiant į jėgas, veikiančias makro aplinkoje, įvertinti tendencijas, ir paskatinti visą kompleksą tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų, kurią įgalina efektyviai naudoti materialinius išteklius. Atliktos analizės pagrindu buvo pasiūlyta materialinių išteklių naudojimo proceso reguliavimo finansavimo sistema, objektyvių priemonių taikymas ir taupymo priemonių įgyvendinimas.

ENIn comparison to the previous economic system, the market economy mechanism creates a completely different environment, conditions and factors affecting the quantities and flows of material resources, and their consumption process. Even though the development of the market economy initiated the functioning of a self-regulation mechanism, effective use of material resources remained, and became even more, complicated. Economic structural disproportions and different products’ technical-technological level allow the formulation of a hypothesis that during the market economy development in Lithuania the management of the material resources consumption process is an independent economic regulation problem, and in order to solve this problem the efforts of economic regulatory institutions are necessary. The purpose of the thesis is: to outline the problem of material resources in the new conditions of the Lithuanian economy; to define the criteria for analysis of material resources as a production factor; to assess the environment, conditions and factors which affect the quality of resource utilization; and with reference to the analysis to outline the possibilities and methods which would influence the process of resource consumption. In order to understand the current social-economic environment, the thesis analyses material resources as an industrial relation between people (public) and these resources in economic processes, taking into consideration forces operating in the macro environment, to assess tendencies and encourage the whole set of interrelated actions and solutions which enable the effective use of material resources, On the basis of the analysis carried out, a system of financing the regulation of material resource consumption, the application of objective measures and the implementation of saving measures was proposed.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11496
Updated:
2022-02-07 20:08:41
Metrics:
Views: 9
Export: