Katalikiškasis modernizmas Lietuvoje (socialinis-ekonominis aspektas) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Katalikiškasis modernizmas Lietuvoje (socialinis-ekonominis aspektas): disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1993.
Pages:
116 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 1993. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje objektas - katalikiškojo modernizmo socialinė-ekonominė teorija. Šiame darbe jis nagrinėjamas ne filosofiniu ar teologiniu, bet ekonominiu ir iš dalies socialinės filosofijos aspektu. Pirmojoje dalyje aptariamas katalikiškojo modernizmo susiformavimas ir apibūdinamas jo turinys, antrojoje dalyje analizuojamas katalikiškojo modernizmo socialinių-ekonominių idėjų pasireiškimas Lietuvoje, pasiremiant K. Paltaroko, K. Šaulio, J. Matulaičio (Matulevičiaus), S. Šultės, A. Maceinos ir kitų žymesnių katalikų veikėjų veikalais. Katalikiškasis modernizmas - tai bažnytinės ir apskritai katalikiškosios minties atnaujinimas, jos pritaikymas prie naujų sąlygų. Socialinėje-ekonominėje srityje jis pasireiškė žmonių požiūrio į turtą pakeitimu (turto turėjimas yra privatus, bet naudojimui turi buti visuomeninis) bei organinės korporacinės visuomenės santvarkos koncepcijos sukūrimu. Socialinės-ekonominės katalikiškojo modernizmo idėjos Lietuvoje ėmė plisti kartu su tautinio sąjūdžio plėtimusi nuo XIX a. vidurio. Autorė išskiria du jo raidos Lietuvoje etapus. Pirmasis etapas tęsėsi nuo XIX a. pabaigos (nuo pirmųjų katalikiškų laikraščių pasirodymo) iki XX a. antrojo dešimtmečio. Šiuo laikotarpiu katalikiškasis socialinis judėjimas virto krikščioniškąja demokratija. Veikė nuosaikieji (K. Paltarokas, K. Šaulys ir kt.) ir radikalieji krikščionys demokratai (J. Matulevičius, S. Šultė).Antrasis etapas apima XX a. trečiąjį ir ketvirtąjį dešimtmečius. Tai klasikinio modernizmo Lietuvoje etapas, kai populiariausios buvo radikaliųjų krikščionių demokratų (ypač A. Maceinos) idėjos.

ENThe object of the dissertation is the social – economic theory of the Catholic modernism, which is studied not in the philosophical or theological, but rather in economic and, in part, social philosophical aspects. The first part discusses the formation and content of the Catholic modernism, the second part provides an analysis of the manifestations of the social – economic ideas of the Catholic modernism in Lithuania, basing on the studies by K. Paltarokas, K. Šaulys, J. Matulaitis (Matulevičius), S. Šultė, A. Maceina and other well-known Catholic scholars. The Catholic modernism is the renewal of the Catholic ideas, and adaptation of the Catholic church to the new conditions, which, in the social – economic area manifested by the change of people’s view towards property (ownership of property is private, but the use must be public) and the creation of the concept of the organic corporate social order. The social – economic ideas of the Catholic modernism commenced their dissemination in Lithuania together with the development of the national movement since the middle of the 19th century. The author distinguishes two phases of its development in Lithuania. The first phase lasted from the end of the 19th century (starting from the emergence of the first Catholic newspapers) till the second decade of the 20th century. The Catholic social movement during the said period turned into the Christian democracy. Moderate (K. Paltarokas, K. Šaulys, etc.) and radical Christian democrats (J. Matulevičius and S. Šultė) were active during the period. The second phase covers the third and fourth decades of the 20th century, which is the period of classic modernism in Lithuania, when the ideas of the radical Christian democrats (especially those of A. Maceina) were most popular.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11482
Updated:
2022-02-07 20:08:40
Metrics:
Views: 9
Export: