Transformaciniai XX a. komponavimo procesai ir jų projekcijos lietuvių kompozitorių kūryboje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Transformaciniai XX a. komponavimo procesai ir jų projekcijos lietuvių kompozitorių kūryboje: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008.
Pages:
54 p
Notes:
Habil. dr. disert. (humanitariniai m.) - Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTApžvalgoje nagrinėjama XX a. lietuvių profesionaliosios muzikinės kultūros transformacinių procesų raida šiuolaikinės kompozicinės praktikos, jos teorijų bei metodologijų perspektyvoje. Habilitacijos procedūrai teikiami mokslo darbai apibendrinami juos sugrupuojant į kelias problemines sritis. Siekiama parodyti tam tikrų institucionalizuotų Europos XX a. muzikos kompozicijos formų kaitos apraiškas bei jų projekcijas lietuvių muzikos plėtotėje. Siekiama išskleisti, aptarti ir įvardyti išryškėjusius svarbius XX a. lietuvių muzikos transformacinius procesus, leidžiančius pristatyti nacionalinės muzikos plėtotę, aktyvių XX a. muzikos kompozicijos procesų kontekste. Taip išryškinamos svarbiausios modernizmo bei postmodernizmo kompozicinės idėjos ir jų kūrybinės konfigūracijos, padedančios atskleisti lietuvių profesionaliosios muzikos raidos specifiškumą. Analizuojant atskirus XX a. lietuvių kompozicijos transformacinius pavidalus, jie traktuojami kontekstualiai, parodant jų idėjinius ir struktūrinius sąlyčius su Europos muzikos kompozicijos istorija. Tyrimo pagrindu pasirinkta pamatinių teorinių šaltinių, XX a. kompozitorių muzikinių tekstų ir šiuolaikinių mokslinių studijų aspektinė ir kritinė analizė. Pirmą kartą analizuojamos F. Bajoro, O. Balakausko, A. Martinaičio, O. Narbutaitės, R. Mažulio ir kitų kompozitorių partitūros kompozicinio proceso, technologijų, intertekstualumo, nacionalinių idiomų ir kitais specialiais požiūriais. Teoriniai diskursai atskleidė jų kontekstualizacijos ir transformacinių tendencijų kritinės interpretacijos perspektyvas.

ENThis review analyses the transformation processes in the development of 20th c. Lithuanian professional musical culture from the perspective of contemporary compositional practice, its theories and methodologies. Scientific works submitted for the habilitation procedure are summarised by grouping them in several problematic areas. An attempt is made to show the manifestations of certain institutionalized 20th c. European music composition forms and their projections in the development of Lithuanian music. The review tries to uncover, discuss and name the important, highlighted transformation processes in 20th c. Lithuanian music, and presents the development of national music in the context of active, 20th c. music composition processes. In this way the most important modern and postmodern compositional ideas and their creative configurations help to uncover the specificities of Lithuanian professional music development. Separate transformational shapes of 20th c. Lithuanian composition are analysed and treated contextually, showing their ideal, and structural relations with the history of European music composition. The basis for the research is an aspectual and critical analysis of underlying theoretical sources, musical texts of 20th century composers, and contemporary scientific studies. Scores by F. Bajoras, O. Balakauskas, A. Martinaitis, O. Narbutaitė, R. Mažulis and other composers are analysed for the first time from the perspective of composition process, technologies, intertextuality, national idioms and other special approaches. Theoretical discourses reveal their contextualisation, and critical interpretation of transformation tendencies.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11478
Updated:
2022-02-07 20:08:44
Metrics:
Views: 8
Export: