Lietuvių išeivių knygų leidyba Vakarų Europoje 1945-1952 m. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių išeivių knygų leidyba Vakarų Europoje 1945-1952 m: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1996.
Pages:
230 p
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Lithuanian emigrant's book publishing in West Europe in 1945-1952 Vilnius : [Vilniaus universiteto leidykla], 1996 24 p
Summary / Abstract:

LTAutorius savo darbe analizuoja septynerių metų (1945-1952) iš Lietuvos į Vakarų Europą nuo sovietinės okupacijos pasitraukusių asmenų knygų leidybos veiklą. Per septynerius tiriamo laikotarpio metus iš viso pasirodė 1100 DP pastangomis išleistų leidinių. Pirmajame ir antrajame skyriuose pateikiami išsamūs leidybinės veiklos sąlygų ir ją lėmusių veiksnių, svarbiausių leidėjų (dominuojančių privačių leidyklų, kooperatinių ir akcinių bendrovių leidyklų, įvairių organizacijų ir institucijų leidyklų, periodinių leidinių savininkų ir redakcijų, partijų, politinių, visuomeninių, tarptautinių kitataučių bei profesinių organizacijų ir įstaigų leidyklų, konfesinių institucijų bei sambūrių, mokymo įstaigų, privačių asmenų, DP stovyklų bei anoniminių leidėjų) veiklos ir jos rezultatų, leidinių tiražų, redakcinio darbo, poligrafinės knygų leidybos bazės, leidinių poligrafinės kultūros aprašymai. Trečiajame skyriuje tipologiniu, teminiu ir kalbiniu požiūriais analizuojamas Vakarų Europoje išleistų knygų visetas (jis apėmė ir kai kurių JAV veikusių leidėjų Vakarų Europoje spausdintas knygas bei knygas, išspausdintas JAV, tačiau skirtas Vakarų Europos lietuviams), apibūdinami knygų autoriai. Paskutiniame knygos skyriuje autorius apibendrina knygų platinimo būdus ir priemones, knygų kainas, reklamą ir bibliotekų vaidmenį platinant knygas.

ENThe author of this work analyses the seven-year-long book publishing activities (1945-1952) of Lithuanians who moved to the Western Europe away from the Soviet occupation. During the seven-year period researched, 1100 publications were published on DP efforts. The first and the second chapter of the thesis deliver the extensive description of conditions and factors determining publishing activities of Lithuanians abroad. The author analyses the activities and the results of the most important publishers (the prevailing private, cooperative, and joint-stock printing houses; the printing houses of various organizations and institutions; the owners and the editors of periodical publications; parties; political, social, international, foreign, and professional organisations and institutions; confessional institutions and meetings; educational institutions; private persons; DP camps; and anonymous publishers), circulations of the publications, editorial works, the basis of the graphic art in book publishing, and the palaeographic culture of publications. The third chapter analyses the whole of books published in the Western Europe from a typological, topical, and linguistic perspective (it encompasses the books published in the Western Europe by some publishers operating in USA and books published in USA but oriented to Lithuanian of the Western Europe) and describes the authors of such books. In the last chapter, the author generalizes the methods and measures of book distribution, the prices of books, the advertisement, and the role of libraries in book distribution.

Related Publications:
Lietuvių ir latvių tautinės tapatybės išsaugojimo siekiai DP stovyklose Vokietijoje / Linas Saldukas. Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2012, 13, p. 68-81.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11464
Updated:
2022-02-07 20:09:18
Metrics:
Views: 17
Export: