Kolektyvinis valdymas: raida ir taikymo perspektyvos Lietuvos pramonėje rinkos sąlygomis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kolektyvinis valdymas: raida ir taikymo perspektyvos Lietuvos pramonėje rinkos sąlygomis: disertacija
Alternative Title:
Collective Management: Development and Perspectives of Application under Conditions of Lithuanian Industry Market
Publication Data:
Kaunas, 1996.
Pages:
176 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technikos universitetas, 1996. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbe “Kolektyvinis valdymas: raida ir taikymo perspektyvos Lietuvos pramonėje rinkos sąlygomis“ išanalizuotos užsienio šalyse naudojamos kolektyvinio valdymo sąvokos, jų turinys ir vertimo į Lietuvių kalbą ypatumai bei tradicijos. Pagrįstas kolektyvinio valdymo sąvokos naudojimo tikslumas ir esmė, atskleidžiant jos bendrumus ir skirtumus su kooperatiniu valdymu, dalyvavimu valdyme ir pan. Išanalizuoti ir apibendrinti atskirų autorių pateikti kolektyvinio valdymo principai ir pasiūlyta nauja principų sistema. Išanalizuota kolektyvinio valdymo principų raida ir pareiškimas bendrosiose valdymo funkcijose: planavime, organizavime, sprendimų priėmime, vadovavime ir kontrolėje. Pagrįstas sprendimų priėmimo funkcijos įtraukimo tikslingumas, įvertinant joje ne procedūrinį, bet valdžios pasireiškimo aspektą, kaip ypatingai svarbų, nagrinėjant kolektyvinio valdymo pasireiškimo ypatumus. Ištirta kolektyvinio valdymo raida Lietuvoje ikikariniame ir pokariniame laikotarpyje, atliktas palyginimas su analogiškais Vakarų šalių rezultatais. Išaiškintos priežastys, apsprendusios kolektyvinio valdymo metodų diegimo nesėkmes socialistiniame periode. Sudaryta anketa ir ištirtos Lietuvos pramonės įmonių ir mokslinių organizacijų darbuotojų žinios apie kolektyvinį valdymą, jame taikomas priemones bei darbuotojų asmeninis požiūris į kolektyvinį valdymą. Suformuluotos išvados apie jo naudingumą ir galimus diegimo trikdžius. Patobulinta vokiečių mokslininkų sukurta darbuotojų vidinės orientacijos tyrimo metodika. Numatytos tolesnio mokslinio darbo kryptys.

ENIn the present paper the concepts of collective management used in foreign countries, their content, peculiarities and traditions of their translation into Lithuanian are analyzed. The accuracy and essence of using the concept of collective management is reasoned by revealing its common features and differences from cooperative management, participation in management, etc. The principles of collective management are analyzed and generalized, and a new system of principles is suggested. The development of the principles of collective management is analyzed, as well as their application in general management functions: planning, organization, decision making, management, and control. The expediency of the inclusion of the function of decision making is reasoned evaluating the aspect of the authority manifestation instead of its procedural aspect. The development of collective management in Lithuania in the pre-war and post-war period is analyzed, and the comparison with analogical results of the Western countries is performed. The reasons that determined the failures in the introduction of the methods of collective management during socialistic period are identified. A questionnaire was drafted, and the knowledge of employees working in the Lithuanian industrial companies and science organizations were analyzed in respect of collective management as well as the measures applied therein and the personal attitude of employees towards collective management. The conclusions about its usefulness and possible interferences of its introduction are formulated. The research methodology for the inner orientation of employees is improved. The trends of further scientific work are given.

Related Publications:
Darbuotojų profesinio ugdymo sąnaudos ir jų valdymas / Jonas Mackevičius, Rasa Subačienė. Informacijos mokslai. 2008, t. 44, p. 44-57.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11463
Updated:
2022-02-07 20:09:36
Metrics:
Views: 20
Export: