Hipotekos instituto plėtojimas Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Hipotekos instituto plėtojimas Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Development of Hypothec Institute in Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
156 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1999. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas ir uždaviniai - ištirti skolinius procesus, įkeičiant turtą, pagrįsti hipotekos instituto kūrimą ir plėtojimą bei suformuoti hipotekos instituto modelį, atitinkantį šiuolaikines ekonomikos raidos tendencijas ir specifines Lietuvos ekonomines ir socialines sąlygas, remiantis institucinės-evoliucinės ekonominės teorijos metodologija. Siekiant pagrindinio tikslo, darbe sprendžiami šie uždaviniai: • atlikti hipotekos instituto svarbos Lietuvos ekonomikoje analizę; • suformuluoti hipotekos instituto kūrimo tikslus ir pagrindinius projektavimo principus; • pasiūlyti galimus hipotekos instituto modelio variantus, atlikti jų vertinimą ir suformuoti Lietuvos ekonominei aplinkai tinkamiausią modelį; • pasiūlyti hipotekos institutą įgyvendinančių institucijų tinklo modelį; • paskaičiuoti siūlomų naujovių įdiegimo ekonominį efektą; Modeliuojant hipotekos institutą, buvo remiamasi institutų projektavimo principais, pasiūlytais V. Tambovcevo, bei vienu iš naujausių sistemų analizės būdų - objektiniu-subjektiniu-subjektyviu metodu. Palyginamosios analizės ir istoriniu - tiriamuoju metodu buvo naudojamasi, tyrinėjant hipotekos sistemų panašumus ir skirtumus užsienio šalyse bei jų evoliucijos dėsningumus. Analitinis metodas taip pat buvo taikomas, nagrinėjant Lietuvos kreditų rinkos trūkumus bei nustatant hipotekos instituto įdiegimo tikslus. Sociologinės apklausos metodas naudotas, siekiant įvertinti hipotekos instituto įdiegimo Lietuvoje poreikį bei kai kurių jo charakteristikų variantiškumo galimybes.

ENThe aim and objectives of the article is to research borrowing processes by collateral, and reason the design and development of the hypothec institute as well as formulate the model of hypothec model that would correspond to modern economical development trends and specific social conditions on the basis of methodology of institutional-evolutional economic theory. In order to achieve the key aim, the article aims resolving the following objectives: • to deliver the analysis regarding importance of the hypothec institute for economics of Lithuania; • to formulate the aims and key projective principles for development of hypothec institute; • to suggest the possible model versions of the hypothec institute, deliver their assessment and formulate the model that would be fitting the Lithuanian economic environment; • to suggest the institute of hypothec institute that implement the model of institutional network; • to calculate the economic effect of the suggested novelty implementation; When modelling the institute of hypothec, the principles of institute projecting were used. The principles were suggested by V. Tambovcev. Also, one of the most up-to-date system analysis methods were used, i.e. the objective-subjective method. With the help of comparative analysis and the historic-analytical method similarities and differences of hypothec systems of foreign countries were analysed. The analytical method was also applied in analysing the deficiencies of the Lithuanian credit market as well as ascertaining the aims of hypothec institute implementation. Sociologic survey method was used in order to assess the need to assess the need for hypothec institute in Lithuania as well as variance possibilities of some characteristics.

Related Publications:
Gyventojų būsto kreditavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai / Daiva Jurevičienė, Erika Milerytė. Finansų rinkų įžvalgos. D. 1 / atsakingoji redaktorė Irena Mačerinskienė. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013. P. 691-738.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11446
Updated:
2022-02-07 20:09:25
Metrics:
Views: 18
Export: