Investicijų rizikos valdymas (žemės ūkio produktus gaminančių ir perdirbančių įmonių pavyzdžiu) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Investicijų rizikos valdymas (žemės ūkio produktus gaminančių ir perdirbančių įmonių pavyzdžiu): disertacija
Publication Data:
Kaunas, 1997.
Pages:
109 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos žemės ūkio universitetas, 1997. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTFinansų valdymo teorija ir praktika remiasi dviem pagrindinėmis koncepcijomis: pinigų laiko verte ir kompromisu tarp rizikos ir pelningumo. Antroji koncepcija yra susijusi su rizikos valdymo problema. Mūsų šalyje patirtis investicijų valdymo srityje dar yra menka, todėl tai yra aktuali problema. Pagrindinis disertacijos tikslas - ištirti investicijų rizikos valdymo metodus ir priemones, integruoti šiuos metodus ir priemones į vientisą sistemą, sudarant ir pagrindžiant investicijų rizikos valdymo modelį. Kadangi investicijų rizikos valdymo problemos šiuo metu ypač aktualios žemės ūkio ir jo produktų perdirbimo pramonėje, tyrimų rezultatai grindžiami minėtų įmonių pavyzdžiu. Tyrimo objektas yra investicijų rizika, ją sąlygojantys veiksniai, įvertinimo metodai ir rodikliai bei mažinimo priemonės. Disertacijoje rizika apibrėžiama kaip sprendimų situacija, kurioje egzistuoja faktinių rezultatų nukrypimo nuo prognozuojamų galimybė. Darbe pagrįsti rizikos ir jos veiksnių klasifikavimo kriterijai, analizės būdu išrinkti tinkamiausi investicijų rizikos vertinimo metodai ir rodikliai, aptartos pagrindinės problemos ieškant finansavimo planuojamoms investicijoms, svarbiausios rizikos mažinimo priemonės, rizikos kontrolės aspektai, atskleisti kapitalo struktūros formavimo teoriniai ir praktiniai aspektai, sudarytas ir pagrįstas investicijų rizikos valdymo modelis. Praktiniai darbo rezultatai: investicijų rizikos valdymo modelis padės įmonių vadovams priimti savalaikius ir efektyvius finansinius sprendimus. Teoriniai bei praktiniai darbo rezultatai bus vertingi dėstant finansų valdymą universitetuose ir įmonių darbuotojams praktinio mokymo kursuose.

ENFinancial management theory and practice is based on two basic concepts: time value of money and a compromise between risk and profitability. The second concept is linked to the problem of risk management. Investment management experience is not rich in our country, thus it is a relevant problem. The main objective of the thesis is to analyse methods and measures used for managing the investment risk and integrate them into the entire system by developing the investment risk management model. Since, problems of investment risk management are especially important in agricultural and agricultural processing sector for the moment, results of the research are based on the surveys of companies in this area. The subject of the research: investment risk and its factors, risk evaluation methods and indicators, and risk reduction measures. The thesis defines the risk as a decision-taking situation with a probability that actual results will differ from a forecast. The thesis grounds the classification criteria of risk and risk factors; defines (in a way of analysis) the most suitable investment risk evaluation methods and indicators; discusses the main problems faced while searching for financing planned investments, basic risk reduction measures, and the aspects of risk control; discloses theoretical and practical aspects of capital structure; and grounds the investment risk management model. Practical work results: the investment risk management model will help corporate managers making on-time and financially efficient decisions. Theoretical and practical results will be also helpful for finance management teachers in universities and corporate employees during practical training sessions.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11440
Updated:
2022-02-07 20:09:34
Metrics:
Views: 17
Export: