Išorinių energijos gamybos išlaidų, susijusių su atmosferos tarša, įvertinimas Lietuvos energetikoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Išorinių energijos gamybos išlaidų, susijusių su atmosferos tarša, įvertinimas Lietuvos energetikoje: disertacija
Alternative Title:
Evaluation of External Energy Production Costs Related to Atmospheric Pollution in Lithuania’s Energy Sector
Publication Data:
Vilnius, 1997.
Pages:
118 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1997. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas yra, remiantis klasikine aplinkosaugos ekonomikos teorija ir naujausiais Vakarų mokslininkų darbais, išanalizuoti ir įvertinti išorines energijos gamybos išlaidas Lietuvoje ir pasiūlyti geriausius ekonominius metodus, įgalinančius šias išorines išlaidas integruoti į vidines energijos gamybos išlaidas. Išorinių energijos gamybos išlaidų įvertinimas leis įdiegti integruotą išteklių planavimo metodiką ir, ruošiant energetikos plėtros scenarijus, ekonominę analizę papildyti ekologiniu kriterijumi. Visa tai įgalins sustiprinti aplinkosauginį reguliavimą energetikoje ir užtikrinti aplinkos kokybės gerėjimą. Ekonominės žalos dėl atmosferos teršimo įvertinimams naudoti tik objektyvūs įvertinimo metodai, besiremiantys tradicinėmis rinkomis, o tiksliau, vadinamasis prarastų pajamų principas: įvertinti produkcijos nuostoliai žmogiškojo kapitalo metodu; žemės ūkio produkcijos nuostoliai, sumažėjus derlingumui; pramonės produkcijos nuostoliai dėl teršalų poveikio ilgalaikiam kapitalui kompensavimo. Darbe panaudoti teršalų koncentracijų atmosferoje monitoringo Lietuvoje duomenys bei SO2, ir NOx srautų į paviršiaus ploto vienetą matavimų pasyviųjų sorbentų metodu. Skaičiavimuose pritaikytas gyventojų atžvilgiu pasvertų koncentracijų principas, ekspertiškai įvertintos rajonų gyventojų galimybės apsisaugoti nuo žalingo teršalų poveikio bei panaudoti naujausių tyrimų apie koncentracijų funkcinę įtaką fiziniams pasirinktų pagrindinių recipientų pokyčiams rezultatai. Lietuvos makroekonominių rodiklių pagalba įvertinti ekonominiai nuostoliai pinigine išraiška. [Iš leidinio]

ENThe aim of the doctoral thesis is to analyse and evaluate, on the basis of the classic theory of environmental economics and recent works of western scholars, external energy production costs in Lithuania in order to come up with best economic methods allowing to internalise these external energy production costs. An evaluation of external energy production costs will enable the introduction of an integrated resources planning methodology and supplementing economic analysis with an ecological dimension while drafting energy development scenarios. All this will strengthen environmental regulation in the energy sector and ensure a better environmental quality. Estimates of economic damage due to atmospheric pollution were made on the basis of objective evaluation methods applied in traditional markets or, more precisely, on the basis of the so-called principle of lost earnings: production losses were evaluated from the point of view of human capital; losses of agricultural production in times of reduced land productivity; industrial production losses due to the impact of pollutants on long-term capital. The thesis applied the Lithuanian monitoring data of SO2, and NOx flows per surface unit applying the method of passive sorbents. The calculations applied the principle of weighted concentrations, gave expert evaluation of possibilities available for the population to protect themselves against harmful effect of pollutants as well as utilised the findings of recent studies on the functional impact of concentrations on physical changes in the selected key recipients.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11436
Updated:
2022-02-07 20:08:33
Metrics:
Views: 10
Export: