Darbo išteklių ir jų kokybės įvertinimo problema : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo išteklių ir jų kokybės įvertinimo problema: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1995.
Pages:
134 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, Darbo ir socialinių tyrimų institutas, 1995. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjamos pagrindinių darbo išteklių charakteristikų - kiekio ir kokybės įvertinimo problemos. Sprendžiamos teorinės darbo išteklių kategorijos determinavimo, segmentacijos problemos, nagrinėjami darbo rinkos teoriniai modeliai, jų tobulinimo ir taikymo praktikoje galimybės, apibrėžiami veiksniai, lemiantys darbo išteklių charakteristikas. Darbo išteklių analizė atlikta atskirų Lietuvos regionų (rajonų ir miestų) lygyje. Įvertintas darbo išteklių aktyvumas šalies bei regioninėse darbo biržose 1993-1994 m. Tyrimas parodė, kad nėra vieningo požiūrio į darbo išteklių sąvokos turinį. Norint vienareikšmiškai apibrėžti šią sąvoką, būtina apibrėžti ne tik gyventojų dalį, vadinamą darbo ištekliais, bet ir charakteristikas, nusakančias jų kiekį ir kokybę, bei šias charakteristikas aprašančius statistinius rodiklius. Vertinant darbo išteklių kiekį, būtina atsižvelgti ne tik į žmonių, priklausančių darbo ištekliams, skaičių, bet ir į potencialų darbo laiką. Analizuojant darbo išteklių efektyvumą darbo rinkoje, būtina įvertinti tiek oficialią, tiek ir neoficialią darbo rinkas. Atlikta analizė parodė, kad darbo išteklių efektyvumą darbo rinkoje sąlygoja gyventojų socialinė struktūra darbo rinkos požiūriu, lemianti darbo išteklių pasiūlą darbo rinkoje, bei konkrečios teritorijos ekonominė padėtis, įtakojanti darbo išteklių paklausą teritorinėje darbo rinkoje. Skaičiavimai parodė, kad darbo išteklių kiekis Lietuvoje mažėja. Tai galima paaiškinti vyresnio amžiaus gyventojų skaičiaus didėjimu. Matyti didelė atskirų Lietuvos regionų diferenciacija (pagal socialinę ekonominę padėtį).

ENThe dissertation examines problems of evaluation of main characteristics of labour resources, i. e. quality and quantity, resolves theoretical problems of determination and segmentation of the category of labour resources, examines theoretical models of the labour market, the possibilities of their improvement and application in practice and defines factors, determining characteristics of labour resources. The analysis of labour resources was performed on the level of Lithuania’s regions (districts, cities and towns). The activity of labour resources on the country’s and regional labour exchanges in 1993 – 1994 was evaluated. The study showed that there is no unified view of the concept of labour resources. In order to define it, it is necessary to define not only the share of residents, which is labour resources, but also the characteristics, expressing their quantity and quality as well as the statistical indicators, describing the said characteristics. When evaluating the quantity of labour resources, it is necessary to evaluate both the number of persons, which are part of labour resources and the potential working time. When analyzing efficiency of labour resources on the market, it is necessary to evaluate both official and unofficial labour markets. The performed analysis showed that the efficiency of labour resources on the market is determined by the social structure of residents with regard to the market, which determines the supply of labour resources and the economic situation on the specific territory, which influences the demand for labour resources on the territorial market. The calculations showed that the amount of labour resources in Lithuania is reducing, which results from the growth of the number of residents of senior age. One can note a big divide between separate regions of Lithuania (in terms of the social economical situation).

Related Publications:
Neoficialiojo užimtumo dinamikos tendencijų įvertinimas Lietuvoje / Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė, Arūnas Pocius. Inžinerinė ekonomika. 2001, Nr. 5 (25), p. 52-57.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11431
Updated:
2022-02-07 20:08:19
Metrics:
Views: 21
Export: