Verpimas Lietuvoje: tradicinės liaudies kultūros likimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verpimas Lietuvoje: tradicinės liaudies kultūros likimas: disertacija
Alternative Title:
Spinning in Lithuania: destiny of traditional folk culture
Publication Data:
Vilnius, 1997.
Pages:
239 lap
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 1997. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT„Šio darbo objektas yra žmogus ir jo raiška laike bei įvairiose gyvenimo srityse: technikos raidoje, socialinėje erdvėje, tautinėje plotmėje. Būtent žmogus savo žinojimu, pasirinkimu, sprendimais ar vertinimais lemia kultūros likimą, jos struktūrinių dalių hierarchiją, reikšmes. Verpimo kultūra šiame darbe nagrinėjama kaip vienas iš žmogaus raiškos ir patirties pavidalų.“ „Darbo tikslas yra nagrinėti verpimo kultūros vietą valstietiškoje aplinkoje, jo ekonominių, socialinių ir kultūrinių reikšmių sklaidą bei dinamiką kintančioje XX a. Lietuvos kaimo visuomenėje, verpimo motyvo, kurį sudaro P. Rimšos skulptūra bei ornamentuota prieverpstė, simbolinę reikšmę bei šio motyvo atsiradimą lietuviškoje tautinėje tradicijoje. Verpimo kultūros pavyzdžiu siekiama plačiau pažvelgti į tradicinės liaudiškosios kultūros likimą savarankiško valstietiškojo ūkio ir kolūkinės sistemos kaitoje, rinkos bei centralizuotai valdomos ekonomikos sandūroje, tautinės valstybės ir tautinės visuomenės kūrimosi metu.“ „Apibendrinant tradicinės liaudies kultūros likimą, reikia pasakyti, kad XX a. tautinės valstybės kūrimasis, politinių, ekonominių, socialinių pasikeitimų spaudimas pradėjo klibinti ir ardyti tradicinės kultūros visumą. Valstietiškoji kultūra dėl pasikeitimų sutrupėjo į fragmentus, pavienes dalis, laiko tėkmėje patyrusias skirtingas lemtis. Vienos dalys, praradusios vertę sunyko ir „mirė“, kitos, įgavusios naująsias reikšmes, toliau funkcionavo naujoje sociokultūrinėje aplinkoje.“.

ENThe subject of this work is a human being and his expression in time and in various situations of life: in development of technique, in social medium, under national aspect. Namely human being under his knowledge, decisions or assessment determines destiny of culture as well as hierarchies of its structural parts and values. Culture of spinning in this context is analyzed as one of forms of expression and experience of human being. The work aims to analyze place of spinning culture in the environment of peasants as well as spread and dynamics of its social and cultural values in already changed rural community of the 20th century; to analyze symbolic meaning of spinning motive, a basis of which is sculpture of P. Rimša and patterned bobbin, and occurrence of this motive in national Lithuanian tradition. Under the basis of example of spinning culture, the author aims to broadly review destiny of national culture at the moment of shifting from independent farm of a peasant to collective system at the juncture of market and centralized economics during establishment of national state and nation society. When generalizing destiny of traditional national culture, it should be noted that establishment of national state of the 20th century, pressure of political, social and economic shifts intervened in unity of traditional culture. Culture of peasants due to these shifts split into fragments, sole parts, which at the course of time suffered various destinies. Ones lost their values and “dead”, others, acquired new values and continued their functioning in a new social-cultural environment.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11405
Updated:
2022-02-07 20:08:25
Metrics:
Views: 10
Export: