Lietuvių kalbos darybiniai sinonimai (veiksmažodžių abstraktai) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos darybiniai sinonimai (veiksmažodžių abstraktai): disertacija
Alternative Title:
Formational synonyms in Lithuanian (verbal abstracts)
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
211 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.). - Vilniaus universitetas, 1998. Bibliografija.
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje įvairiais aspektais analizuojami darybiniai sinonimai: suformuluota darybinių sinonimų samprata, aptariami darybinių sinonimų atsiradimo ypatumai, specifinės savybės. Mėginama išsiaiškinti santykį tarp darybinių sinonimų ir darybinių variantų. Aptariami darybinių sinonimų ir kitų tipų (leksinių, morfologinių) sinonimų panašumai, išryškinami skirtumai. Svarstoma, kokią įtaką semantiniams ir formaliesiems darybinių sinonimų santykiams turi pagrindiniai žodžių darymo veiksniai: darinių priklausymas vienai ar kitai darybos kategorijai, darybos tipui, ką lemia pamatinis žodis ir darybos formantas. Aptariami darybinių sinonimų stilistikos polinkiai: kokių stilistiškai nuspalvintų leksikos vienetų esama darybinių sinonimų eilėse, kokių stilistinių pažymų turi kai kurie vediniai, kaip vertintini į darybinių sinonimų eiles įeinantys terminai, pasenę žodžiai, naujadarai. Aptariami darybinių sinonimų polisemijos klausimai, nes tyrimo objektu imtas ne visas leksikografinis vienetas, o tik funkcinis leksikos vienetas, tai yra žodis, turintis veiksmažodžio abstrakto reikšmę. Antroje dalyje, sudarius galimas veiksmažodžių abstraktų darybinių sinonimų eiles, bandoma nustatyti vedinių sinonimiškumo laipsnį ir rūšį. Tiriant vedinių vartoseną, analizuojant junginių, kurių nariai yra nagrinėjami darybiniai sinonimai, semantiką, aiškinamasi, kurie vediniai ir kada geriausiai išlaiko kategorinę veiksmažodžių abstraktų reikšmę, kokių darybos afiksų vediniai pasižymi didžiausiu sinonimiškumo laipsniu, kurių vedinių semantikoje ir kada ima rastis papildomų semantinių komponentų. [Iš leidinio]

ENFormational synonyms are studied in this dissertation in their various aspects: a concept of formational synonyms is formulated, the vagaries of their evolution are discussed, likewise their specific properties. There is an attempt to explain the relationship between formational synonyms and formational variants. The similarities between formational synonyms and other types (lexical, morphological) are discussed, their differences are clarified. There is discussion of what influence basic word formation factors have on the semantic and formal relationships between formational synonyms: the pertinence of the formants to one or another derivational category or type, and the influence of the underlying word and the derivational formant. The stylistic behaviour of formational synonyms is discussed: what stylistically coloured lexical units there are among the formational synonyms, what stylistic markers certain derivatives bear, how to assess terms, archaic words and neologisms among the formational synonyms. Questions of polysemy in formational synonyms are discussed, since the object being studied is not the whole lexicographical unit, only the functional lexical unit, i.e. the word that has the verbal abstract value. In the second half of the dissertation, after compiling lists of formational synonyms that are verbal abstracts, the researcher tries to establish the degree and type of synonymy of the derivatives. The dissertation studies the use of the derivatives, analysing the semantics of compounds that include the formational synonyms under discussion in order to clarify which derivatives best keep the verbal abstract category value, and under what circumstances. Also studied is the question of which derivatives with which formative affixes show the greatest degree of synonymy, and which derivatives – and when – begin to develop additional semantic components.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11389
Updated:
2022-01-01 20:31:28
Metrics:
Views: 83    Downloads: 10
Export: