XX a. lietuvių knyga ir visuomenė: knygų leidybos aspektas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XX a. lietuvių knyga ir visuomenė: knygų leidybos aspektas: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
99 lap
Notes:
Habil. darbas (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 1999.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Lithuanian book and society in the 20th century: book publishing aspect Vilnius : VU l-kla, 1999 39 p
Summary / Abstract:

LTAutorė, remdamasi dabartine užsienio ir Lietuvos autorių knygos tyrinėjimo metodologija, habilitacinio darbo objektu pasirinko XX amžiaus lietuvių knygų leidybą. Tyrimas apima Lietuvos knygininkystės istorijai skirtinas spaudos gamybos sritis, knygos santykį su to meto visuomene, politiniu Lietuvos gyvenimu (socialinis aspektas). Autorė Lietuvos knygos istoriją aptaria chronologiškai, išskyrusi 4 tarpsnius: 1) XX a. pradžios tautinio atgimimo laikotarpio knyga (1904-1918 m.); 2) Lietuvos Respublikos knyga (1918-1940 m.); 3) Lietuvos okupacijų periodo knyga (1940-1990 m.); 4) Lietuvos Respublikos knyga (nuo 1990 m.). Disertacijoje aptariamos Lietuvos knygos leidybos sąlygos ir ypatybės per tris pirmuosius krašto istorijos tarpsnius. Šiuolaikinės lietuvių knygos leidyba (po nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.) nenagrinėjama. Darbo tikslas - per knygų leidybą išnagrinėti 1904-1989 m. lietuviškosios knygos ir visuomenės sąsajas, nušviesti svarbiausius XX a. knygų leidybos istorijos bruožus, nustatyti atskirų etapų knygos raidos ypatybes, aptarti knygos funkcijas, nušviesti knygos poveikį to meto visuomenės švietimui ir kultūrai. "Knygos" terminu įvardijami neperiodiniai leidiniai - knygos ir brošiūros, išskyrus smulkiąją spaudą. Poligrafijos bazė šiame darbe aptariama akcentuojant spaustuvių darbą gaminant knygą, t.y. nagrinėjant leidinių poligrafinę kultūrą. Knygų platinimas analizuojamas kaip leidybinės produkcijos realizacija, nušviečiamos knygų prekybos formos ir būdai, knygų propaganda ir reklama.

ENWith reference to current methodology of researching books by foreign and Lithuanian authors, the author chooses publishing of Lithuanian books in the 20th century as the subject of habilitation paper. The research involves the press production areas assigned to the history of Lithuanian book publishing, the relationship of a book with a society of that time, and political life of Lithuania (social aspect). The author chronologically discusses the history of Lithuanian books; she defines 4 periods of time: 1) a book of national revival period at the beginning of the 20th c. (1904-1918); 2) a book of the Republic of Lithuania (1918-1940); 3) a book of Lithuanian occupation period (1940-1990); 4) a book of the Republic of Lithuania (since 1990). The thesis discusses conditions and particularities of Lithuanian book publishing during the first three periods of the history. Publishing of contemporary Lithuanian books (after restoration of the independence in 1990) is not analysed. The paper seeks to analyse the relationship of Lithuanian books with the society in 1904-1989 through the analysis of book publishing; it aims to highlight the most important features of book publishing history in 20th c., determine particularities of different phases in book development, discuss functions of a book, and emphasize the influence of a book on education and culture of the society. The term “book” defines all non-periodic publications – books and brochures, except minor press. In this paper the basis of polygraphy is discussed emphasizing the role of the printing-houses in the production of books, i.e. analysing the poligraphic culture of publications. The distribution of books is analysed as sales of publishing production; the paper highlights forms and methods of book selling, propaganda, and advertising.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11379
Updated:
2022-02-07 20:09:32
Metrics:
Views: 15
Export: