Skudučių tipo instrumentai ir jų funkcionavimas Šiaurės Rytų Europoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skudučių tipo instrumentai ir jų funkcionavimas Šiaurės Rytų Europoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
185, [1] p
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvos muzikos akademija, 1999. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojami Šiaurės rytų Europos skudučių tipo instrumentai ir jų funkcionavimo aspektai, aiškinamasi kodėl ir nuo kada egzistuoja baltų, slavų ir finougrų etnomuzikiniai ir etnokultūriniai bendrumai ir kodėl šiuos bendrumus iki mūsų dienų geriausiai rodo ne kurios nors kitos etninio muzikavimo sritys, o būtent šių instrumentų vartojimo tradicijos. Tyrimui naudojami geografinio kartografavimo, tipologinis, lyginamasis, analizės, formalinimo ir kt. metodai. Darbo autorė pagrindžia baltų, slavų ir finougrų etnomuzikines ir etnokultūrines sąsajas. Įvade nagrinėjami daugiavamzdžių dūdelių tipologijos klausimai, pristatoma darbo problematika, tyrimo metodika, apžvelgiami atlikti tyrinėjimai. Pirmajame skyriuje apibrėžiamas skudučių tipo instrumentų paplitimas, apibūdinama ir lyginama konstrukcija, derinimas ir garsynai, atlikimo būdai. Antrajame skyriuje pateikiama lyginamoji repertuaro analizė. Trečiajame skyriuje gvildenama muzikavimo paskirtis ir papročiai, nagrinėjama Šiaurės rytų Europos daugiavamzdžių dūdelių kaip matristinės kultūros palikimo problematika. Ketvirtajame skyriuje nagrinėjami skudučiavimo genezės klausimai per skudučių ir skudučiavimo sąsajas su paukščiais bei jų balsų mėgdžiojimu, kitais gamtos garsais. Autorė daro prielaidą, kad muzikavimas skudučių tipo instrumentais gali siekti laikus, kai Šiaurės rytų Europoje dar nebuvo susiformavusios minėtos atskiros etninės grupės. Todėl tyrimu bandoma pagrįsti hipotezę, jog skudučių muzikos kilmei turėjo įtakos paukščių bei kitų gamtos garsų pamėgdžiojimas.

ENThe thesis analyse skudutis (wooden pipe) type instruments of the North East Europe and aspects of their functions; it clarifies why and since when ethno-musical and ethno-cultural similarities exist between Baltic, Slavonic and Finno-Ugrian nations and why these similarities are best revealed by traditions of using skudutis type of instruments rather than any other area of ethno music making . The research involves geographic cartography, typology, comparison, analysis, formalization, and other methods. The author of the paper grounds ethno-musical and ethno-cultural relations between Baltic, Slavonic and Finno-Ugrian nations. The introduction presents typological issues of multi-tube pipes, the main subjects, methodology, and the research conducted. Part 1 defines popularity of skudutis type instruments; and describes and compares their construction, the coordination and sounds, and methods of playing. The comparative analysis of repertoires is provided in Part 2. The purpose and customs of musical playing is analysed in Part 3; this part also analyses the other issues in regards to the North East European multi-tube pipes as the heritage of matristic culture. Part 4 analyses genesis aspects of playing skudutis through its relationship with birds and their voice imitation, other natural sounds. The author makes an assumption that music playing with skudutis type instruments may reach times when ethnic groups of the North East Europe mentioned above have not been formed yet. Thus the research aims to ground a hypothesis that imitation of birds and other natural sounds made an influence on originating the skudutis music.

Related Publications:
  • Articuliation of Sutartinės : viewpoints of insider and outsider / Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Traditional music and research in the Baltic area : new approaches in ethnomusicology / edited by R. Astrauskas. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2005. P. 231-243.
  • Sutartinių darna: kognityvinis aspektas / Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Lietuvos muzikologija. 2003, 4, p. 136-143.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11374
Updated:
2022-02-07 20:09:25
Metrics:
Views: 49
Export: