Valdymo semantinis laukas baltų kalbose (ueldh- šaknies derivacinė paradigma) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valdymo semantinis laukas baltų kalbose (ueldh- šaknies derivacinė paradigma): disertacija
Alternative Title:
The Semantic field of words to do with valdymas (‘rule/ruling’) in the Baltic languages (the derivational paradigm of the Indo-European root *ueldh-)
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
140 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvių kalbos institutas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Germanų kalbos / Germanic languages; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTDarbe analizuojamas semantinis laukas ne tik sinchroniniu, bet ir diachroniniu aspektu. Tiriamasis valdymo semantinis laukas įdomus tuo, kad *ueldh- šaknies vediniai, žymintys vieną seniausių ir svarbiausių sąvokų, egzistuoja arba egzistavo trijose kalbų grupėse (baltų, slavų ir germanų). Analizuojant minėtus vedinius, jų raidą ir lyginant su giminiškų slavų ir germanų kalbų atitikmenimis, taikomas lyginamasis-istorinis, vidinės rekonstrukcijos, lingvistinės geografijos, komponentinės analizės metodai. Darbe semantiniu lauku laikomi žodžiai, turintys bendrą šaknį, bendrą semą, tačiau priklausantys skirtingoms kalbos dalims. Tokia semantinio lauko samprata leidžia to paties lauko nariais laikyti ne vieną, bet kelias to paties žodžio reikšmes. Nagrinėjamieji baltų kalbų valdymo semantinio lauko žodžiai pagal semantinį požymį ‘valdžia; jėga; nuosavybė’ sudaro keletą mikrolaukų. Daugiausia *ueldh- šaknies vedinių turi lietuvių kalba. Valdymo semą turinčių žodžių yra visose baltų kalbose. Tarp valdymo semantiniam laukui priskiriamų leksemų yra ir indoeuropietiškų archaizmų, ir baltiškų inovacijų, taip pat leksemų, kurių neturi kitos indoeuropiečių kalbos. Leksikos nagrinėjimas semantiniais laukais turi ne tik teorinę, bet ir praktinę reikšmę: taip grupuojant leksemas, galima aprašyti lietuvių kalbos žodyno sandarą arba sudaryti naujus bendrinės kalbos žodynus. [Iš leidinio]

ENThis work analyses the semantic field both synchronically and diachronically. The semantic field of the concept under study, valdymas (‘rule/ruling’), is interesting in that derivatives of the Indo-European root *ueldh-, which refer to the very old and important concept of rule or ruling, existed or exist in Baltic, Slavic and Germanic. In the analysis of the derivatives mentioned, their history is studied and Baltic, Slavic and Germanic cognates are compared using the comparative-historical internal reconstruction method, and also those of linguistic geography and componential analysis. In this work, words having a common root and seme, but which may be different parts of speech, are considered to me members of the same semantic field. This concept of a semantic field allows more than one meaning of a word to be considered as a member of the semantic field. In the Baltic languages, words of the semantic field pertaining to valdymas (‘rule/ruling’, also ‘government’, ‘power’, ‘property/ownership’) form several micro-fields. Lithuanian has the most derivatives from the Indo-European root *ueldh-), but there are words belonging to the valdymas seme in all Baltic languages. Among the lexemes belonging to this semantic field there are Indo-European archaisms, Baltic innovations and also lexemes that do not exist in other Indo-European languages. Analysis of lexicon by semantic fields has a practical as well as theoretical value: by grouping lexemes thus, we can describe the structure of Lithuanian vocabulary or make new vocabularies (dictionaries) for Standard Lithuanian.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11326
Updated:
2022-02-07 20:09:35
Metrics:
Views: 17
Export: