Stiliaus elementai tapyboje ir jų sintezė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stiliaus elementai tapyboje ir jų sintezė: disertacija
Alternative Title:
Style Elements in Painting and Their Synthesis
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
138 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus dailės akademija, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje siekiama atskleisti vidinius tapybos kūrinio dėsningumus, išreiškiant juos geometriškai, išryškinti aptiktų dėsningumų tarpusavio sąsajas. Remiantis atrastais dėsningumais, sukurta kompleksinės tapybos darbų stilinės analizės metodologija, kuria galima naudotis meninės kūrybos eigoje. Pagrindinis dėmesys skiriamas kompozicijos poetiškumo problemai – paveikslo dalių, linijų sudaromų kampų proporcijoms, spalvų ir spalvinių dėmių plotų santykiams. Pagrindinis disertacijos tyrimo objektas – stiliaus elementai. Disertacija yra pirmas lietuvių dailėtyroje akademinis darbas, pašvęstas pamatiniams tapybos stiliaus teorijos aspektams. Disertacijoje tyrimui pasitelkti įvairūs istoriniai laikotarpiai ir pagrindiniai Europos meniniai stiliai. Darbą sudaro dvi dalys. Pirmoje disertacijos dalyje atliekama tapybos darbų analizė sintaksiniame lygmenyje. Čia tiriami kompoziciniai dėsningumai bei poetiškumo ir stilingumo sąlygos. Kartu sprendžiamos pagrindinės kūrybinio metodo problemos. Antroje dalyje, pasiremiant sukurtu kompleksiniu metodu, analizuojamas P. Smuglevičiaus paveikslas „Virginijus nužudo savo dukterį Virginiją“. Gauti rezultatai palyginami su V. Drėmos, naudojusio istorinę stilinės analizės metodologiją, to paties dailininko kūrybos tyrinėjimais. Kadangi disertacijos autorė turi tapytojos išsilavinimą, tai į teorinius semantikos dalykus buvo pažvelgta gal kiek neįprastu aspektu – problemų išsikėlimą ir jų sprendimo kelių ieškojimą skatino teorinio atsakymo į konkrečius tapybos praktikos klausimus ieškojimas.

ENThe dissertation aims at exploring inner patterns of paintings by expressing them geometrically, and at highlighting correlation between found patterns. Referring to found patterns, a methodology of complex painting stylistic analysis was developed; it may be applied in the process of artistic creation. The main focus is on a problem of composition poetry – interrelation between painting parts, angular line proportions, colours and colour spots. The main object of the dissertation is style elements. The dissertation is the first academic paper in Lithuanian art criticism that is dedicated to explore foundation aspects of painting style theory. The research is based on various historic periods and main styles of European. The paper consists of two parts. The first part provides the analysis of paintings on a syntactic level. In this part composition patterns and conditions of poetry and style are analysed. It also deals with main problems of creative method. The second part, referring to a developed complex method, analyses a painting ‘Virginius killing His Daughter Virginia’ by Smuglevičius. Obtained results are compared with findings on the same artist’s works by V. Drėma’s, who applied historical methodology of stylistic analysis findings. Since the author has a degree in painting, theoretical aspects of semantics were looked at from an unusual perspective – problems and decisions' analysis was determined by a search of a theoretical answer to specific painting practice questions.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11306
Updated:
2022-02-07 20:08:55
Metrics:
Views: 15
Export: