Factors and conditions of business development in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Factors and conditions of business development in Lithuania
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTPer pastaruosius 15 metų Lietuvos verslo aplinkoje vyko esminiai pokyčiai, susiję su nuosavybe, rinka, reikalavimais produktams bei paslaugoms, poveikiu aplinkai, finansavimo galimybėmis. Šie pokyčiai turėjo tiek teigiamą, tiek ir neigiamą poveikį nacionalinei ekonomikai, verslo subjektams ir kiekvieno piliečio gyvenimo kokybei. Centrinės ir Rytų Europos geopolitiniai pokyčiai sugeneravo daug išorinių bei vidinių veiksnių, kurie turėjo įtakos naujų Vertybių bei Politikų raidai. Vėliau šias vertybes ir politiką įgyvendino Lietuvos verslo atstovai. Kryptingos veiklos rezultate išaugo BVP, eksportas į ES, pagerėjo kiti mikro- ir makroekonominiai rodikliai. Tačiau iškyla naujieji kritiniai sėkmės faktoriai, sukurdami naujas sąlygas bei galimybes Lietuvos verslo atstovams. Straipsnyje išanalizuoti Lietuvos verslą įtakojantys veiksniai bei sąlygos ir numatyta Lietuvos verslo vystymo perspektyva ES erdvėje. Sudarytas įtakojančių veiksnių, tai yra informacinių technologijų ir paslaugų, inovacijų, rinkos liberalizavimo, infrastruktūros tinklo, finansavimo, sąrašas, kuris teoriškai, galėtų būti taikomas bet kuriai ES šaliai. Prielaidos buvo palygintos su Lietuvai būdingais išskirtinumais, pasitelkiant individualų interviu su pirmaujančių Lietuvos įmonių vadovybe, jų nuomonės buvo palygintos naudojant vidaus dokumentų analizės metodus, ypač tuos, kuriuose atsispindi rinkos reikalavimai ir kainos, procesų efektyvumas ir vidiniai kaštai. Tyrimo rezultatai buvo išnagrinėti ir pateikti naudojant bendruosius statistinius metodus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Verslo plėtra; Verslo aplinka; Business development; Business environment.

ENIn the recent 15 years, Lithuanian business environment has underwent major changes affecting property, market, product and service requirements, impact on environment, financing opportunities. These changes both positively and negatively affected national economy, business subjects and well-being of every citizen. Geopolitical changes in the Central and Eastern Europe have generated many external and internal factors, which influenced the development of new values and policies. Later, these values and policies were implemented by Lithuanian businessmen. As a result of focused activity, Lithuanian GDP and export to the EU grew, other micro- and macroeconomic indicators also improved. However, new critical success factors emerge shaping new conditions and opportunities for representatives of Lithuanian business. The article analyzes factors and conditions influencing Lithuanian business and outlines the outlook of Lithuanian business development in the EU area. The author has created a list of critical factors – that is information technology and services, innovations, market liberalization, infrastructure network, financing – which theoretically could be applied in any EU country. Assumptions were compared with exceptional features found in Lithuania in the course of individual interviews with management of leading Lithuanian companies, their opinions were compared by using the method of internal documents analysis, especially those that reflect market requirements and prices, process effectiveness and internal costs.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1127
Updated:
2013-04-28 15:25:49
Metrics:
Views: 42
Export: